Je čím dál běžnější, že člověk pracuje v jiném oboru, než který vystudoval, nebo v němž se vyučil. Často tuto novou práci i mnohem lépe ovládá. Jenže změní-li pak zaměstnavatele, zůstává mu jako doklad o kvalifikaci zase jen to původní vysvědčení, diplom či výuční list.

Jiří Strádal, hlavní manažer projektu NSK (nyní hl.metodik NSK)

Představme si vyučenou švadlenu, která po dvou letech práce v oděvním provozu nastoupila do cukrárny své kamarádky. Tady se naučila nejprve vyrábět zmrzliny a posléze i zhotovovat širokou plejádu úžasných zákusků. Pak se ale přestěhovala do jiného města a při hledání zaměstnání je jejím jediným kvalifikačním dokladem výuční list švadleny.
Na pomoc lidem, kteří získali profesní dovednosti nad rámec svého původního vzdělání, přichází Národní soustava kvalifikací (NSK). Její podstatou je, že jednotlivé kvalifikace jsou popsány prostřednictvím profesních dovedností (způsobilostí), což umožňuje ověřovat, co člověk skutečně umí, bez ohledu na to, zda se to naučil ve škole nebo v praxi nebo třeba samostudiem.
Tvorba NSK probíhá díky projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, který je financován z Evropského sociálního fondu a z rozpočtu České republiky. Jeho řešitelem je Národní ústav odborného vzdělávání ve spolupráci se společností Trexima Zlín a řadou dalších odborníků.

Cílem je uznávat skutečné znalosti a dovednosti
NSK rozlišuje dva typy kvalifikací. Tzv. úplná kvalifikace je pojata jako způsobilost vykonávat určité celé povolání (cukrář, elektrotechnik, architekt, lékař apod.) a není vlastně ničím novým, člověk ji získá ve škole nebo v učilišti absolvováním určitého oboru vzdělání. Novým prvkem jsou tzv. dílčí kvalifikace. Dílčí kvalifikací je způsobilost vykonávat pouze část určitého povolání, tj. určitou pracovní činnost nebo několik pracovních činností, které ale ve svém celku dávají možnost pracovního uplatnění (např. vazba a aranžování květin, příprava studené kuchyně, montáž a opravy plynových zařízení, tvorba webových stránek a také již zmíněná výroba zákusků a dortů).
Každá kvalifikace bude mít v NSK dva standardy: kvalifikační a hodnotící. Kvalifikační standard stanovuje, co je třeba pro získání příslušné kvalifikace umět, hodnotící standard určuje, jakými kritérii a postupy se zjistí, zda to člověk skutečně umí.
Díky NSK tak bude mít naše vyučená švadlena možnost složit zkoušku podle hodnotícího standardu dílčí kvalifikace výroba zmrzliny a dílčí kvalifikace výroba zákusků a dortů a pokud u zkoušek uspěje, získá osvědčení o obou těchto kvalifikacích, které budou mít celostátní platnost a které by měly přispět k její lepší profesní uplatnitelnosti. Složení takové zkoušky bude samozřejmě pouze občanovým právem, nikoliv povinností. Právem, kterého bude moci využít, když si bude myslet, že to zvýší jeho šance na získání zaměstnání.
NSK však nabídne občanům ještě další možnost, a tou je získání nejen dílčí kvalifikace, ale i úplné kvalifikace, aniž by bylo nutné absolvovat školní vzdělání. Některé úplné kvalifikace totiž bude možné poskládat z kvalifikací dílčích. V praxi to bude znamenat, že získá-li občan osvědčení o všech těchto dílčích kvalifikacích, bude moci na příslušné škole nebo učilišti složit zkoušku z úplné kvalifikace. Takže přidá-li naše švadlena k osvědčením o dílčích kvalifikacích výroba zmrzliny a výroba zákusků a dortů ještě osvědčení o dílčí kvalifikaci např. výroba perníků, případně další, bude moci na některém učilišti složit učňovskou zkoušku v oboru cukrář a uspěje-li, obdrží výuční list. Výčet dílčích kvalifikací potřebných ke složení úplné kvalifikace bude uveden v kvalifikačním standardu příslušné úplné kvalifikace.

Školy svůj vliv neztratí, zaměstnavatelé ho posílí
Uznávání úplných kvalifikací sice bude možné i mimo školní vzdělávání, konečný verdikt však bude mít škola, kde zájemce o úplnou kvalifikaci složí zkoušku. Tím bude zajištěna rovnocennost kvalifikací získaných různými cestami.
Tvorba Národní soustavy kvalifikací je v počátcích a v současné době jsou v pracovních verzích zpracovány kvalifikační a hodnotící standardy pro cca 200 dílčích kvalifikací. Na tvorbě se podílejí týmy, v nichž spolupracují odborníci ze sféry vzdělání i práce. Jedná se ovšem o prvé verze, které budou dále posuzovány a upravovány zástupci zaměstnavatelů (profesními komorami, cechy, sdruženími). Dosáhnout významné účasti zaměstnavatelů na tvorbě standardů kvalifikací je jedním z hlavních záměrů tvůrců Národní soustavy kvalifikací, zejména v oblasti dílčích kvalifikací. Jde o to, aby tyto kvalifikace maximálně odrážely skutečnou potřebu trhu práce, aby odpovídaly požadavkům zaměstnavatelů na pracovníky.
NSK rozhodně nenahrazuje stávající vzdělávací systém ani nevytváří nové vzdělávací struktury. Jen se snaží o jejich provázání, zastřešení, zprůhlednění, o vzájemnou srovnatelnost. A především se snaží umožnit občanům uznání jejich skutečných, v praxi použitelných, odborných dovedností.

Publikováno:

HN.IHNED.CZ

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Ochrana proti spamu *