Je čím dál běžnější, že člověk pracuje v jiném oboru, než který vystudoval, nebo v němž se vyučil. Často tuto novou práci i mnohem lépe ovládá. Jenže změní-li pak zaměstnavatele, zůstává mu jako doklad o kvalifikaci opět pouze to původní vysvědčení, diplom či výuční list. Představme si vyučenou švadlenu, která po dvou letech práce v oděvním provozu nastoupila co cukrárny své kamarádky, kde se naučila nejprve vyrábět zmrzliny a posléze i zhotovovat širokou plejádu úžasných zákusků. Pak se ale přestěhovala do jiného města a při hledání zaměstnání je jejím jediným dokladem o kvalifikaci výuční list švadleny.

Na pomoc lidem, kteří získali profesní dovednosti nad rámec svého původního vzdělání, přichází Národní soustava kvalifikací (NSK). Její podstatou je, že jednotlivé kvalifikace jsou popsány prostřednictvím kompetencí (souboru znalostí, dovedností a postojů), což umožňuje ověřovat, co člověk skutečně umí, bez ohledu na to, zda se tomu naučil ve škole, v praxi nebo třeba samostudiem.

 

NSK rozlišuje dva typy kvalifikací. Tzv. úplná kvalifikace je pojatá jako způsobilost vykonávat určité celé povolání (cukrář, zedník, elektrotechnik, architekt apod.) a není vlastně ničím novým, člověk ji získá ve škole nebo v učilišti absolvováním určitého oboru vzdělání. Novým prvkem jsou tzv. dílčí kvalifikace. Dílčí kvalifikací je způsobilost vykonávat pouze část určitého povolání, tj. určitou pracovní činnost nebo několik pracovních činností, které ale ve svém celku dávají možnost pracovního uplatnění (např. vazba a aranžování květin, příprava studené kuchyně nebo např. i již zmíněná výroba zákusků a dortů).

 

Každá kvalifikace v NSK bude mít svůj tzv. kvalifikační standard a tzv. hodnoticí standard. Kvalifikační standard určuje, co je třeba pro získání příslušné kvalifikace umět, čili soubor požadovaných kompetencí. Hodnoticí standard určuje, jakými způsoby a postupy ověřování se zjistí, zda jedinec vše požadované skutečně umí, k tomu pak stanovuje závazná kritéria.

 

Strukturu a obsah NSK i vlastní procesy uznávání kvalifikací definuje zákon č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, který letos 1. srpna nabyl účinnosti.

 

Díky NSK tak bude mít naše vyučená švadlena možnost složit zkoušku podle hodnoticího standardu dílčí kvalifikace výroba zmrzliny a dílčí kvalifikace výroba zákusků a dortů a pokud u zkoušek uspěje, získá osvědčení o obou těchto kvalifikacích, které budou mít celostátní platnost a které by měly přispět k její lepší profesní uplatnitelnosti. Složení takové zkoušky bude samozřejmě pouze občanovým právem, nikoliv povinností. Právem, kterého bude moci využít, když si bude myslet, že to zvýší jeho šance na získání zaměstnání.

 

Zkoušení občanů z dílčích kvalifikací budou provádět tzv. autorizované osoby, čili fyzické nebo právnické osoby, které získají autorizaci, což je oprávnění vydané příslušným ministerstvem (tzv. autorizujícím orgánem).

 

NSK však nabídne občanům ještě další způsob získání kvalifikace, a tou je možnost získat nejen dílčí kvalifikace, ale i úplnou kvalifikaci, aniž by bylo nutné absolvovat školní vzdělání. Některé úplné kvalifikace totiž bude možná poskládat z kvalifikací dílčích. V praxi to bude znamenat, že získá-li občan osvědčení o všech těchto dílčích kvalifikacích, bude moci na příslušné škole nebo učilišti složit zkoušku z úplné kvalifikace. Takže přidá-li naše švadlena k osvědčením o dílčích kvalifikacích výroba zmrzliny a výroba zákusků a dortů ještě osvědčení o dílčí kvalifikaci např. výroba perníků, případně další, bude moci na některém učilišti složit učňovskou zkoušku v oboru cukrář a uspěje-li, obdrží výuční list.

 

Škole tak zůstane výlučné postavení při uznávání úplných kvalifikací. K úplné kvalifikaci sice bude možné dospět i mimo školní vzdělávání, konečné posouzení skutečně osvojených kompetencí však bude na škole, kde zájemce o úplnou kvalifikaci složí zkoušku – tím bude zajištěna rovnocennost kvalifikací získaných různými cestami.

 

Tvorba NSK probíhá díky projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, který je financován z Evropského sociálního fondu a z rozpočtu ČR a jehož řešitelem je Národní ústav odborného vzdělávání ve spolupráci se společností Trexima Zlín a řadou dalších odborníků.

 

Má-li celý systém fungovat, je nutné, aby měl důvěru zaměstnavatelů. Za tímto účelem jsou pro jednotlivá odvětví ustavovány tzv. sektorové rady, složené z reprezentantů zaměstnavatelů, tj. zejména zaměstnavatelských a profesních svazů, cechů, komor, asociací apod. Zpracované standardy jsou v sektorových radách projednávány, posuzovány a poté upravovány. Pak jsou předkládány ke schválení autorizujícím orgánům, Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchově a Národní radě pro kvalifikace.

 

Zatím prošlo všemi těmito schvalovacími procesy prvých 37 dílčích kvalifikací, které jsou z oblasti gastronomie, hotelnictví a potravinářství. Pro ně nyní žádají prví zájemci o udělení autorizace. V minulých dnech již udělilo první dvě autorizace MMR, a to z oblasti gastronomie. V tuto chvíli se tedy již občané mohou hlásit k vykonání zkoušek. Celkově jsou připravené návrhy standardů pro cca 90 úplných a 300 dílčích kvalifikací, a to z kvalifikační úrovně odpovídající vyučení. Předpokládáme, že kvalifikace z úrovně odpovídající maturitě bude řešit projekt následný (NSK2).

 

Schválené kvalifikace a jejich standardy jsou zveřejněné na adrese www.narodni-kvalifikace.cz. Webové stránky projektu naleznete na adrese www.nsk.nuov.cz.

 

NSK rozhodně nenahrazuje stávající vzdělávací systém ani nevytváří nové vzdělávací struktury. Jen se snaží o jejich provázání, zastřešení, zprůhlednění, o vzájemnou srovnatelnost, ale především se snaží umožnit občanům uznání jejich skutečných, v praxi využitelných a uplatnitelných kompetencí.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Ochrana proti spamu *