V úterý 30. října 2018 proběhla ve Středisku služeb školám v Brně čtvrtá minikonference odborného panelu digitální gramotnosti projektu Podpora práce učitelů. Cílem této minikonference bylo sdílení příkladů dobré praxe ve školách, které rozvíjejí digitální gramotnost průřezově.

Aktuální dění a novinky v projektu PPUČ prezentoval v úvodu minikonference obsahový manažer Mgr. Jakub Holec. Chystané změny v revizích RVP v oblasti ICT a informatiky představila Mgr. Daniela Růžičková. Při prezentaci vysvětlila, v čem spočívá princip změny výuky ICT a informatiky.

Následoval blok inspirace ze škol. Úvodní přednášku „Jak otevřít školu technologiím?“ vedl zástupce ředitele ZŠ Pohořelice Mgr. Lukáš Mertlík. Ve svém vystoupení prezentoval školu jako moderní školu vybavenou technologiemi, a zároveň školu, kde jsou digitální technologie využívány jak při správě a v administrativě školy, tak především ve výuce napříč předměty. Ve škole jsou využívány různorodé technologie (tablety, ozoboti, Robotel, …). Některé učebny jsou vyzdobeny na základě grafického návrhu bývalého studenta školy.

Po úvodní přednášce následovaly čtyři prezentace učitelů, kteří představili rozvoj digitální gramotnosti v různých předmětech na různých stupních vzdělávání. Jmenovitě:

Mgr. Štěpánka Baierlová – Matematika si s digi gramotností rozumí

Mgr. Martina Štikarovská – QR projekty (1. stupeň)

Mgr. Martin Gembec – Digitální zařízení ve fyzice, to není jen měření

Mgr. Roman Podlena – Otázky a odpovědi v digitálním světě

Prezentující měli aktivity z výuky navázány na konkrétní očekávané výsledky učení pro digitální gramotnost. Všechna vystoupení byla velmi zajímavá, vystupující zodpověděli dotazy z řad účastníků minikonference.

Na konci bloku s příklady dobré praxe rozvíjení digitální gramotnosti na základní škole vystoupil ještě jednou Mgr. Martin Gembec s představením Elixíru do škol a jeho aktuálních aktivit.

Pro MŠ byly v zadní části sálu připraveny ukázky aktivit pro rozvoj digitální gramotnosti a informatického myšlení. Mezi dvěma vystoupeními prezentujících pro základní školu proběhlo představení vystavených aktivit (Ing. Eva Fanfulová) a diskuze účastnic z MŠ. Vzhledem k časovému harmonogramu minikonference přerušila moderátorka tuto diskuzi, která se ve skupině pro předškolní vzdělávání znovu rozvinula na konci minikonference.

Minikonference obsahově připravovala Ing. Eva Fanfulová, garantka digitální gramotnosti; celou akci moderovala Mgr. Anna Doubková.

Děkujeme všem, kteří se minikonference účastnili. Podle reakcí při konferenci – a také podle hodnocení a komentářů v evaluačních dotaznících – usuzujeme, že pro Vás byla minikonference přínosná a budeme rádi, zúčastníte-li se i dalších akcí projektu PPUČ.

Zdroj: http://clanky.rvp.cz/clanek/21909

Náš tip: Registrujte se zdarma a získáte přístup k rozsáhlému a aktuálnímu přehledu příležitostí v oblasti práce a vzdělávání: nabídku volných míst, rekvalifikačních kurzů a zkoušek. Pokud chcete udržet krok s trendy na pracovním trhu, budete si potřebovat neustále doplňovat vzdělání ve svém oboru anebo případně svou profesi zcela změnit. S obojím vám může pomoci portál www.vzdelavaniaprace.cz.

Ředitelé základních škol považují za největší problémy školství přílišnou byrokracii, nedostatek financí a současnou podobu inkluze, vyplývá z průzkumu společností Tutor a Edulab.

Současná podoba inkluze nefunguje podle 79 procent ředitelek a ředitelů, pouze 14 procent odpovědělo opačně. „Ředitelé se na adresu inkluze vyjadřují poměrně tvrdě, ne z pohledu jejího smyslu, ale z pohledu nedomyšleného procesu její aplikace do praxe,“ uvedla Vondráková.

Podle řady ředitelů byl starý systém jednodušší, efektivnější, výrazně levnější, bez zbytečné administrativy, a to i při zajištění společného vzdělávání s handicapovanými žáky.

Ředitelé si často stěžovali též na nedostatek učitelů, problémy s rodiči či malé prostory, ředitelé vesnických škol pak zmiňovali i nedostatečný počet žáků.

Nejčastěji zmiňovaným problémem byla podle autorů administrativa. „Ředitelé na velkých školách mají často k dispozici jen jednu administrativní sílu, jež nemůže vše obsáhnout. U menších škol je to ještě větší problém, protože tam mnohdy ředitel má na starosti nejen chod školy, výkaznictví, ale i velkou vyučovací povinnost. Administrativní sílu většinou k ruce nemá,“ řekla vedoucí přípravných kurzů společnosti Tutor Miluše Vondráková.

Ředitel Základní školy K. V. Raise v Lázních Bělohrad Jaroslav Jirásko na konferenci uvedl, že administrativa na jednu stranu přibývá především od státních úřadů, ale v mnohých ohledech se oproti minulosti naopak zjednodušila mimo jiné díky digitalizaci. Financování, které ředitelé zmiňovali v souvislosti s nedostatkem peněz pro učitele, ale i na vybavení škol, je podle něj problémem i kvůli absenci dlouhodobé koncepce českého školství.

Přístup rodičů ke škole se zhoršuje

Podle 45 procent ředitelů se zhoršuje přístup rodičů ke škole a k učitelům, 40 procent jej považuje za stále stejný, pouze 11 procent si myslí, že se zlepšuje.

Ředitelé by ze 46 procent zrušili víceletá gymnázia, 41 procent se vyjádřilo opačně. Někteří se podle autorů průzkumu dále vyjádřili, že by gymnázia vymezili je pro zlomek nejtalentovanějších dětí.

Na dotaz ohledně vlivu jednotných přijímacích zkoušek na střední školy na obsah výuky na základních školách téměř polovina respondentů neuměla odpovědět, podle 39 procent ředitelů je vliv pozitivní a podle 15 procent negativní.

Průzkum se uskutečnil v říjnu formou dotazníkového šetření. Zúčastnilo se jej 450 ředitelů, přes deset procent všech ředitelů českých základních škol.

Společnost Tutor také vyhlásila první ročník ankety Ředitel roku, jejímž cílem je ocenit práci ředitelů základních i středních škol. Nominace na webu společnosti budou možné do konce roku, porota následně vybere toho nejlepšího. Hlavními kritérii jsou manažerské dovednosti, osobní nasazení v zájmu školy a konkrétní aktivity či projekty, které ředitel realizoval či rozvinul.

Zdroj: zpravy.aktualne.cz

Náš tip: Registrujte se zdarma a získáte přístup k rozsáhlému a aktuálnímu přehledu příležitostí v oblasti práce a vzdělávání: nabídku volných míst, rekvalifikačních kurzů a zkoušek. Pokud chcete udržet krok s trendy na pracovním trhu, budete si potřebovat neustále doplňovat vzdělání ve svém oboru anebo případně svou profesi zcela změnit. S obojím vám může pomoci portál www.vzdelavaniaprace.cz.

Jaké novinky připravují vzdělávací instituce Olomouckého kraje, jak zažádat o krajské stipendium a co udělat před podáním přihlášky na střední školu jsme se ptali vedoucího Odboru školství a mládeže Krajského úřadu Olomouckého kraje, Miroslava Gajdůška.

* Vzdělávací nabídka středních škol v Olomouckém kraji je poměrně široká. Připravují střední školy pro uchazeče v letošním školním roce nějaké nové obory vzdělání, případně jaké?

Ve školním roce 2018/2019 je na středních školách v Olomouckém kraji nabízeno několik nových oborů vzdělání, které reflektují požadavky trhu práce, jsou atraktivní pro uchazeče a vhodně doplňují oborovou strukturu školy. Tyto obory vzdělání pak nahrazují obory, o které není zájem ze strany zaměstnavatelů a uchazečů. Při schvalování žádostí o zápis nového oboru vzdělání zohledňujeme uplatnitelnost absolventů na trhu práce, snahu omezit duplicitu otevíraných oborů vzdělání, ale i požadavky uchazečů a jejich zákonných zástupců. Vzhledem k této skutečnosti můžeme konstatovat, že vzdělávací nabídka v Olomouckém kraji je vyvážená a velice pestrá.

* Olomoucký kraj podporuje žáky středních škol svým stipendijním programem. Můžete nám přiblížit tento program?

Olomoucký kraj dlouhodobě věnuje podpoře technického a odborného školství velkou pozornost. V rámci Podpory polytechnického vzdělávání a řemesel v Olomouckém kraji poskytuje Olomoucký kraj stipendia na vybrané obory vzdělání žákům učňovských oborů a žákům technických oborů zakončených maturitní zkouškou. Podpora polytechnického vzdělávání a řemesel v Olomouckém kraji navazuje na systém stipendií Olomouckého kraje, kdy žáci učňovských oborů jsou podporováni od školního roku 2010/2011. Žáci technických oborů zakončených maturitní zkouškou jsou podporováni od školního roku 2014/2015. Cílem Podpory polytechnického vzdělávání a řemesel v Olomouckém kraji je zvýšit zájem žáků o studium vybraných, dlouhodobě perspektivních učebních oborů s vysokou uplatnitelností na trhu práce, podporovat aktivity vedoucí ke zvýšení počtu žáků v technických oborech vzdělání zakončených maturitní zkouškou perspektivních na trhu práce, motivovat žáky k lepším výsledkům v oblasti chování i vzdělávání a podporovat trh práce zajištěním dostatku kvalifikované pracovní síly v uvedených oborech. Olomoucký kraj od školního roku 2018/19 podporuje celkem 45 oborů, z toho je 30 učebních oborů a 15 technických oborů zakončených maturitní zkouškou.

* Blíží se doba, kdy se deváťáci a jejich rodiče budou rozhodovat, na kterou školu podat přihlášku. Co byste doporučil deváťákům a jejich rodičům před podáním přihlášky učinit?

Volba správné střední školy je jedním z nejdůležitějších rozhodnutí v životě mladého člověka. Je to volba, která do značné míry ovlivní celý jeho život, a proto je nutné výběru vhodné střední školy věnovat velkou pozornost. Zaměřit se nejen na atraktivitu oboru, ale také na uplatnitelnost na trhu práce. Informace o vzdělávací nabídce středních škol můžou žáci základních škol a jejich rodiče získat na prezentačních výstavách oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol Olomouckého kraje SCHOLARIS, které se tradičně konají v průběhu měsíce listopadu ve městech Olomouc, Prostějov, Přerov, Šumperk a Jeseník. Doporučil bych také osobní návštěvu školy, jejichž vzdělávací nabídka žáky a rodiče zaujme, a to v rámci Dne otevřených dveří. V rámci těchto dnů mají zájemci o studium možnost nahlédnout do školních prostor a získat další informace o studiu. Termíny konání jsou zveřejněny na webových stránkách jednotlivých škol. Výbornou pomůckou je také publikace Atlas školství 2019/2020, který přináší přehled všech středních a vyšších odborných škol všech zřizovatelů v Olomouckém kraji. Atlas školství je průvodcem v široké nabídce studijních a učebních oborů, které jednotlivé střední školy nabízejí. U jednotlivých škol jsou uvedeny nejen obory vzdělání, které škola nabízí, ale také kontaktní informace na odpovědné pracovníky a informace o počtech přijímaných žáků. V publikaci jsou uveřejněny rovněž podrobné informace k přijímacímu řízení.

* V případě dětí se speciálními vzdělávacími potřebami je rodičům doporučena návštěva školského poradenského zařízení. Řada z nich však má z návštěvy poradny obavy.

Poradna není místo, kde by měli dítěti ublížit. Naopak, je to místo, kde dítěti pomohou najít cestu k úspěchu. V poradně působí kvalifikovaní odborníci, kteří dítěti pomohou, poradí jak s ním pracovat a jak zmírnit jeho obtíže. V neposlední řadě pedagogicko – psychologická poradna vypracuje pro školu doporučení, ve kterém stanoví podpůrná opatření, která by měla dítěti ve škole pomoci při zvládání obtíží – speciální učebnice, učební pomůcky, hodiny výuky navíc, popřípadě asistenta pedagoga nebo speciálního pedagoga. Na základě tohoto doporučení dostane škola prostředky na financování daných podpůrných opatření.

* Co dělat, když se dítěti nedaří v běžné škole, ani za fungování všech podpůrných opatření?

V Českérepublice máme skvěle fungující síť speciálních škol. Olomoucký kraj zřizuje a podporuje speciální školy v celém kraji. Pokud dítě selhává v běžné škole, může se rodič po domluvě s pedagogicko–psychologickou poradnou nebo speciálně pedagogickým centrem zaměřit na přeřazení dítěte do vhodné školy, která se zabývá vzděláváním dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Tyto školy jsou na velmi dobré úrovni a žákům nabídnou nejenom odpovídající tempo, nižší počet žáků ve třídě, pedagogy, kteří ví jak s žáky pracovat, ale i větší zaměření na získání správných pracovních návyků a větší samostatnosti žáků.

* V současné době se i ve školství neustále skloňuje nutnost používat informační technologie nejen v hodinách výpočetní techniky. Jak se s touto problematikou potýkají školy v Olomouckém kraji?

Odpověď na tuto otázku nabídla krajská konference pod názvem Aktuální trendy digitálního vzdělávání v Olomouckém kraji, která se konala 1. října 2018 v BEA centru v Olomouci v rámci realizace projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje. Pedagogičtí pracovníci se na konferenci mohli seznámit s moderními metodami, pomůckami a digitálními aplikacemi, které usnadňují výuku. Na programu konference bylo vystoupení zástupců Microsoft, Google a evropské vzdělávací platformy EPALE. V průběhu akce se zájemci mohli seznámit například s neomezeným datovým úložištěm, různými pro výuku využitelnými aplikacemi pro PC i mobilní telefony, 3D modely a představeno bylo také nové Digidoupě, které jako součást projektu Učitel 21 vzniklo na Pedagogické fakultě UP Olomouc. Specifikem konference byla skutečnost, že na dopolední přednášky navázaly dvě série workshopů, kde si účastníci mohli pod vedením zkušených lektorů sami vyzkoušet jednotlivé digitální pomůcky a produkty. Pro školství je velmi důležité, aby drželo krok s vyspělými technologiemi. Díky nim může být vzdělávání nejen efektivnější, ale zároveň i zajímavější pro samotné žáky a studenty.

*Nové obory vzdělání

• Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 nabízí nový obor Gymnázium šestileté. Tento obor vzdělání nahradil Gymnázium osmileté, které škola již nabízet nebude. Důvodem byla změna vzdělávací nabídky gymnázií v okrese Přerov. Obor gymnázium šestileté je zaměřen na výuku cizích jazyků s využitím metody CLIL, tedy výuku vybraných předmětů v cizím jazyce. • Střední odborná škola Prostějov nově nabízí maturitní obor Gastronomie se školním vzdělávacím programem zaměřeným na výživové poradenství. Tento nový obor vhodně doplňuje stávající vzdělávací nabídku. Zaměření školního vzdělávacího programu na výživové poradenství nemá v nabídce žádná střední škola v Olomouckém kraji. • Střední škola sociální péče a služeb, Zábřeh, nám. 8. května 2 nově nabízí učební obor Pekař. Škola tak rozšířila vzdělávací nabídku o obor, po němž je v regionu poptávka ze strany zaměstnavatelů. Současně patří mezi obory podporované v rámci programu „Podpora polytechnického vzdělávání a řemesel v Olomouckém kraji“. Také pro příští školní rok, tj. s účinností od 1. září 2019 připravují střední školy zřizované Olomouckým krajem pro uchazeče nové obory vzdělání: • Střední odborná škola Litovel požádala o zápis oboru vzdělání Technologie potravin se školním vzdělávacím programem zaměřeným na výrobu nápojů. Uvedený obor vhodně doplňuje vzdělávací nabídku školy a současně umožňuje návaznost na stávající učební obor Výrobce potravin. Škola zápisem nového oboru reaguje na poptávku regionálních potravinářských firem, které se potýkají s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků z oboru potravinářství. • Střední škola řezbářská, Tovačov, Nádražní 146 požádala o zápis oboru Design interiéru. Školní vzdělávací program bude zaměřen na Design a konstrukce nábytku.

Zdroj: 06. 11. 2018    Olomoucký deník    Strana 62    Vzdělávání – přílloha

Náš tip: Registrujte se zdarma a získáte přístup k rozsáhlému a aktuálnímu přehledu příležitostí v oblasti práce a vzdělávání: nabídku volných míst, rekvalifikačních kurzů a zkoušek. Pokud chcete udržet krok s trendy na pracovním trhu, budete si potřebovat neustále doplňovat vzdělání ve svém oboru anebo případně svou profesi zcela změnit. S obojím vám může pomoci portál www.vzdelavaniaprace.cz.

Navrhované zvyšování minimální mzdy neodráží podle většiny podnikatelů, 52 procent, současnou ekonomickou realitu. Na 42 procent malých a středních firem je opačného názoru, zbytek neví. Vyplývá to z průzkumu, který ČSOB mezi 400 malými a středními podniky. Minimální mzdu pobírá v Česku asi 150 000 lidí.

Rozhodnutí o zvýšení minimální mzdy od ledna příštího roku padne v listopadu. Hnutí ANO minulý týden na koaliční schůzce setrvalo u svého návrhu zvednout částku o tisícikorunu, sociální demokraté navrhují zvýšení o 1 200 Kč. O navýšení minimální mzdy rozhodne svým nařízením vláda. Nyní činí minimální mzda 12 200 korun.

Názory manažerů na vhodnost zvyšování minimální mzdy v ČR jsou velmi nesourodé, řekl hlavní ekonom ČSOB Martin Kupka.

Pravděpodobně podle něj hraje roli i fakt, že intenzita zaměstnávání pracovníků za minimální mzdu se mezi respondenty může lišit. Firma, která minimální mzdu nikomu neplatí, bude na plán jejího zvyšování pohlížet benevolentněji než společnost, kde zaměstnanci placení minimální mzdou reprezentují významnou skupinu.

„Mnoho společností se při sebemenším negativním vývoji hospodaření dostane do situace, kdy bude muset začít okamžitě mzdové náklady redukovat. V případě recese pak o to rychleji poroste míra nezaměstnanosti,“ uvedl předseda představenstva STS Olbramovice Michal Bakajsa.

„Na jednu stranu chápu, že se musí zvedat úroveň života zaměstnanců. Na druhou stranu to pro firmy je docela velká zátěž a my osobně raději investujeme do automatizace, abychom nemuseli přijímat nové zaměstnance,“ dodal jednatel Serafin Byliny Petr Gasparik.

Čeká se na recesi

Firmy si budou podle obchodního ředitele společnosti Výprachtický Michala Výprachtického dobře rozmýšlet, zda na pomocné práce vezmou dalšího zaměstnance. Tím pak zůstanou ti nejméně kvalifikovaní na úřadech práce.

„Je pravdou, že v době akutního nedostatku pracovní síly musí spousta firem brát kohokoli i za vyšší cenu, než by odpovídalo standardnímu tržnímu prostředí. Po ochlazení ekonomiky budou ti s nejnižší kvalifikací první, kdo můžou očekávat výpověď, jelikož jejich platové ohodnocení nebude odpovídat jejich výkonu,“ podotkl.

Ideální poměr minimální mzdy k průměrné mzdě je podle manažerů 40 procent. Zůstává pod vládním záměrem (50 procent) rozdíl však není propastný. „Domnívám se, že pro většinu zdravých českých firem není otázka, zda nejhůře placeným zaměstnancům přidat 1 000 či 1 500 Kč, existenční,“ podotkl Kupka.

Českomoravská konfederace odborových svazů jako největší odborová centrála v zemi požadovala růst minimální mzdy o 1 500 korun. Zaměstnavatelé by zvedli nejnižší výdělek o 800 korun.

Zdroj: ekonomika.idnes.cz

Náš tip: Registrujte se zdarma a získáte přístup k rozsáhlému a aktuálnímu přehledu příležitostí v oblasti práce a vzdělávání: nabídku volných míst, rekvalifikačních kurzů a zkoušek. Pokud chcete udržet krok s trendy na pracovním trhu, budete si potřebovat neustále doplňovat vzdělání ve svém oboru anebo případně svou profesi zcela změnit. S obojím vám může pomoci portál www.vzdelavaniaprace.cz.

V Modřanech má vzniknout alternativní škola pro 400 dětí. Bude největší v republice.

PRAHA – Alternativní školy už nezakládají pouze soukromníci či nadšenci z řad rodičů. V Modřanech by měla do roku 2021 vzniknout zřejmě největší veřejná Montessori škola v Česku a zřídí ji přímo městská část Praha 12. „Nová, desátá základní a mateřská škola bude stát u ulice Čs. exilu, v sousedství Rakouského gymnázia a bude mít kapacitu 400 dětí,“ uvedl končící starosta Prahy 12 Milan Maruštík (ANO).

S výukou podle principů Montessori mají v této městské části dobré zkušenosti. Třídy již více než deset let fungují na modřanské Základní škole Na Beránku, kam dochází více než dvě stě dětí. Zájem ze strany rodičů je velký.

„V loňském roce už nebyli schopni přijímat podle požadavků rodičů a museli odmítat i sourozence,“ uvedla zastupitelka Prahy 12 a pravděpodobně i budoucí pirátská místostarostka pro územní rozvoj Eva Tylová, která potvrdila, že alternativní školu podpoří i nově vznikající koalice Pirátů, ODS a TOP 09.

Vedení města plánuje, že Montessori třídy se přesunou do nově vzniklé budovy a zároveň ještě navýší kapacity. Na první část výstavby už obdržela Praha 12 účelovou investiční dotaci ze zdrojů hlavního města Prahy ve výši 50 milionů korun a magistrát přislíbil další podporu. Modřany přitom nejsou jediným místem v Praze, kde učí alternativně na veřejných školách. Tři Montessori třídy zřídili na Korunovační. I zde zájem převyšuje možnosti. „Dokonce jsme losovali rodiče ze spádové oblasti a těm, kteří nebyli vylosováni, jsme nabízeli naše tvořivé třídy,“ podotknul ředitel školy Tomáš Komrska a dodal, že se mu ozývají i matky a otcové z jiných městských částí.

Rodiče mají o tyto školy velký zájem také proto, že za přístup, který se nezakládá na známkách a biflování, by jinak museli na soukromých školách platit i několik tisíc za měsíc.

Svobodnější přístup k dětem

Montessori školy nejsou novinkou, začaly v Česku vznikat po revoluci a zřídit je není těžké. „Montessori škola je dneska bezproblémově kompatibilní s Rámcovými vzdělávacími programy,“ vysvětlil Tomáš Feřtek z organizace EduIn, která se zabývá českým vzděláváním.

Na veřejných školách vznikají přesto alternativní třídy pouze výjimečně. Jednu z největších sekcí má již zmíněná Základní a mateřská škola Na Beránku, která by se měla přesunout do nových budov. „Pokud ten projekt vznikne, tak by to byla asi největší Montessori veřejná škola u nás,“ dodal Feřtek.

Inovativní vzdělávání se tak spíše týká soukromých škol. Mezi nimi najdeme Montessori, waldorfské, přírodní a další alternativní školy, ale i instituce, které se zaměřují na klasickou výuku. Právě Montessori pedagogika patří k nejrozšířenějším i ve světě. Vytvořila ji italská pedagožka Maria Montessori na začátku minulého století, a má tak velmi dlouhou tradici.

Mezi hlavní principy patří nenátlakový přístup, užívání pomůcek a materiálů s ohledem na věk dítěte, možnost volby pracovního místa, absence trestů. Výčet je mnohem delší a některé principy se uplatňují i v klasickém školství.

Například ve Spojených státech učí podle pedagogiky Montessori zhruba pět tisíc škol. V Německu je jich asi tisíc. V Česku je mateřských a základních Montessori škol více než sto. Nejvíce v Praze a okolí, a to přes čtyřicet.

Nalijí do škol stovky milionů

Zároveň s alternativními školami vzniká i řada běžných veřejných škol. V příštích letech se musí metropole totiž připravit na to, že poptávka po místech ve školách poroste. Do prvních tříd budou nastupovat silné populační ročníky a předpokládá se, že porodnost nebude v příštích letech klesat. Městské části proto řeší, jak zajistit dostatek míst pro všechny předškoláky i školáky. V Letňanech zvýšila radnice od roku 2006 kapacitu v mateřských školách z 230 na 713, přesto místa stále nedostačují.

Protože tato městská část nemá vlastní pozemky, musí nedostačující místa řešit formou stavebních úprav a přístaveb. Do budov škol se investují i jinde stovky milionů korun. Například Praha 14 do nich nalila za pomoci dotací více než 338 milionů korun.

V mnoha částech pak využívají již stávající budovy. V Praze 7 například proměnili starou knihovnu na vyučovací prostory. V Praze 8 zase využili stavby, které dosud pronajímali. Tam, kde mohou, stavějí budovy nové. Na Zličíně má vzniknout škola pro 540 dětí za čtvrt miliardy korun. V Praze 9 chce radnice otevřít novou školu U Elektry pro více než 750 dětí.

 

Fakta – Veřejné Montessori školy Mateřské školy * Montessori školička Hvězdička v Praze 12 * MŠ Montessori v Praze 12 * MŠ Mezi Domy v Praze 4 * MŠ Vokovická v Praze 6 Základní školy * Základní škola Korunovační v Praze 7 * a MŠ Na Beránku v Praze 12 * Na Dlouhém lánu v Praze 6

Zdroj: 2.11.2018   Mladá fronta DNES   Strana 13   Praha   Kristína Paulenková

Náš tip: Registrujte se zdarma a získáte přístup k rozsáhlému a aktuálnímu přehledu příležitostí v oblasti práce a vzdělávání: nabídku volných míst, rekvalifikačních kurzů a zkoušek. Pokud chcete udržet krok s trendy na pracovním trhu, budete si potřebovat neustále doplňovat vzdělání ve svém oboru anebo případně svou profesi zcela změnit. S obojím vám může pomoci portál www.vzdelavaniaprace.cz.