K čemu bude český rámec kvalifikací a kdo ho využije?

Navržený ČRK rozděluje kvalifikace do osmi úrovní, které jsou kompatibilní s úrovněmi EQF. Každou úroveň charakterizuje popis znalostí, dovedností a způsobilostí, tedy tzv. deskriptory, které vyjadřují, co by jedinec měl znát, umět a být schopen vykonávat, aby mu mohla být kvalifikace na dané úrovni udělena. ČRK obsahuje jak úrovně dosaženého vzdělání (např. úroveň 4 odpovídá střednímu vzdělání s maturitní zkouškou), tak úrovně kvalifikací Národní soustavy kvalifikací (např. je možné při splnění podmínek složit zkoušku na personalistu na úrovni 5).

ČRK je velmi užitečný a důležitý nástroj pro:

 • lepší orientaci ve vzdělávacím systému pro občany ČR i navenek – všichni (ti, kdo se učí, rodiče, učitelé, zaměstnavatelé atd.) budou vědět, co člověk s danou úrovní kvalifikace prokazatelně zná a umí (ČRK je tak nástrojem pro přehledné třídění kvalifikací),
 • strukturování výsledků učení do úrovní umožňuje odstranit překryvy či mezery mezi stupni studia,
  je příležitostí pro sjednocení rozdílných přístupů v oblasti zajišťování kvality ve vzdělávání,
 • další vývoj v oblasti vzdělávání, a to především svou důslednou orientací na výsledky učení a spolupráci různých typů vzdělávání (všeobecné, odborné, vysokoškolské, další),
 • komunikaci mezi různými typy vzdělávání, možnost řešit existující problémy,
  propojení počátečního a dalšího vzdělávání,
 • odbourání umělých bariér mezi typy vzdělávání a učení,
 • posílení komunikace se zaměstnavateli a ostatními partnery,
 • ujasnění a sjednocení terminologie,
 • porovnání s ostatními národními rámci v Evropě (prostřednictvím EQF).

Jak bude ČRK využitelný a pro koho?

PRO KOHOKOLI, KDO SE UČÍ:
Někomu vyhovuje chodit do školy a skládat zkoušky, a někdo má již 10 let praxi v nějakém oboru a dosáhl v něm jisté dovednosti. Oba případy mohou vést ke srovnatelným výsledkům, které by mělo být možné si nechat potvrdit zkouškou, čímž člověk získá kvalifikaci. Nezáleží tedy na tom, kde a jak získáte znalosti a dovednosti, ale zda je opravdu máte a umíte je prokázat zkouškou.
Díky zařazení do úrovně budou vaše dovednosti transparentnější pro zaměstnavatele. Právě kvalitní ověřování znalostí a dovedností (výsledků učení) podle daných standardů je klíčovou podmínkou smysluplného rámce kvalifikací.
Vaše kvalifikace v ČRK bude odpovídat úrovni EQF – bude tak transparentní i na evropské úrovni. Pojedete-li do zahraničí studovat či pracovat, škole či zaměstnavateli bude jasnější, jakou kvalifikaci máte a na jaké úrovni.

PRO RODIČE:
V systému se budete lépe orientovat a zároveň budete mít jasno v tom, co by vaše dítě mělo po dosažení určitého stupně kvalifikace znát a umět.

PRO DALŠÍ AKTÉRY VE VZDĚLÁVÁNÍ:
V systému se budete lépe orientovat a zároveň budete mít jasno v tom, co by žák či student měl po dosažení určitého stupně kvalifikace znát a umět.
Bude jednodušší nastavovat a upravovat vzdělávací programy, a ovlivňovat tak kvalitu vyučování.
Umožnění uznávání neformálního a informálního učení, kdy dosažené výsledky učení budou potvrzeny kvalifikační zkouškou.

PRO ZAMĚSTNAVATELE:
S ČRK bude transparentní, na jaké úrovni uchazeč o zaměstnání je a co zná a umí bez ohledu na to, zda chodil např. pět let do školy nebo působil v praxi.
Díky napojení ČRK na EQF bude možné porovnat kvalifikace a jejich úrovně s kvalifikacemi v dalších státech Evropy.

PRO TVŮRCE POLITIK:
Vytvoření ČRK je dobrou příležitostí pro postupnou reformu vzdělávacích systémů, zejména směrem k orientaci na výsledky učení.
Další příležitostí je postupné nastavení a přizpůsobení systému zajišťování kvality vzdělávání např. dle standardů EQAVET. (http://www.eqavet.eu/gns/home.aspx)
ČRK nabízí možnost rozvíjet a dále rozšiřovat systém uznávání neformálního a informálního učení.

 

zdroj: http://www.nuv.cz/cinnosti/analyzy-trhu-prace-rozvoj-kvalifikaci-dalsiho-vzdelavani/evropsky-ramec-kvalifikaci-eqf/k-cemu-bude-cesky-ramec-kvalifikaci-a-kdo-ho-vyuzije