Bilance Roku průmyslu a technického vzdělávání

Více než 400 akcí se loni uskutečnilo v Roce průmyslu a technického vzdělávání, který na rok 2015 se svými partnery vyhlásil Svaz průmyslu a dopravy ČR zastupující přes 10 tisíc firem. Do diskuse o technickém vzdělávání se zapojili zástupci ministerstev, zaměstnavatelů i akademické sféry.

Do kampaně Roku průmyslu a technického vzdělávání se přihlásilo 150 subjektů včetně odvětvových svazů a asociací, firem, škol, státních organizací, jako jsou TA ČR, CzechInvest, NÚV, NIDV a kraje. Zapojila se i čtyři ministerstva, a to MŠMT, MPO, MPSV a MK. „Myslím, že se jednalo o nejúspěšnější akci Svazu průmyslu za řadu posledních let,“ řekl na adresu celé akce podporující technické vzdělávání Zbyněk Frolík, majitel firmy Linet Group, která patří mezi přední evropské výrobce nemocničních lůžek. „Stálo by za to z roku udělat Pětiletku průmyslu a technického vzdělávání, protože věci v této oblasti se mění velmi pomalu.“

Náměstek ministryně práce a sociálních věcí Jan Marek dodal, že Českou republiku „investoři vyhledávají kvůli kvalitní pracovní síle.

A více než rok je Česká republika ve srovnání míry nezaměstnanosti na druhém nejlepším místě v EU za Německem, což potvrzuje tyto trendy. Všichni zapojení účastníci chtěli podpořit konkurenceschopnost Česka a uplatnitelnost budoucích generací na trhu práce.

Proto byla generálním partnerem i Česká spořitelna a její nadace Depositum Bonum, která podporuje především vzdělávání v oblasti přírodovědných a technických oborů a snaží se zvýšit konkurenceschopnost Česka. S vkladem 1,45 miliardy korun je v současnosti největší nadací v tuzemsku. Zorganizovala například konferenci Elixír do škol či Česká škola 21. století. O formách spolupráce napříč sektory diskutovalo 120 zástupců vzdělávacích institucí a firem.

Prezident SP ČR hodnotí zejména fakt, že Rok průmyslu a technického vzdělávání vyvolal úspěšnou širokou diskusi, ale „jeden rok nestačí k systémové změně tak konzervativní oblasti, jakou je vzdělávání“.

Spolupráci se Svazem průmyslu si pochvaluje také ministryně školství Kateřina Valachová. „Usiluji o podporu kvalitního technického vzdělávání i dalších oblastí vzdělávání, které jsou významné i pro uplatnění na trhu práce. Na MŠMT se snažíme i o podporu intenzivnější spolupráce firem a škol a principů duálního vzdělávání,“ říká ministryně.

POPULARIZACE TECHNIKY PRO VEŘEJNOST Rok průmyslu a techniky se kromě snahy změnit vzdělávací systém zaměřil i na veřejnost. SPD ČR se svými partnerskými firmami z Moravskoslezského kraje a ve spolupráci se Světem techniky v Dolních Vítkovicích uspořádal Den s průmyslem v Ostravě, který přilákal 12 tisíc návštěvníků. Zaštítil i Dny techniky Kopřivnice (20 tisíc návštěvníků) či Vědecký jarmark v Praze v Dejvicích (16 tisíc návštěvníků), Jarmark řemesel a služeb a řadu dalších akcí.

Významnou akcí byl Průmyslový ostrov na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. Součástí aktivit byly odborné semináře k novému trendu Průmysl 4.0.

PODPORA SOUTĚŽÍ A ODBORNÉ DISKUSE V průběhu roku SP ČR podpořil více než tři desítky podnikatelských, technických, studentských a inovačních soutěží. Například Hledáme mladého chemika, Robotickou ligu FLL, Cadet Grand Prix 2015 a další…

Proběhla řada odborných diskusí zaměřených na školství, trh práce, inovace, kterých se zúčastnilo přes tři tisíce osob. Takovými akcemi byly třeba Sklářské svítání, Česká škola 21. století, Celoživotní učení, Technicko-manažerské vzdělávání…
Svaz průmyslu prostřednictvím svých krajských kanceláří spolupracoval s veletrhy vzdělávání, trhu práce či průmyslu (Educa MyJob Liberec 2015 či FOR Industry).

PODPORA SPOLUPRÁCE FIREM A ŠKOL VŠECH TYPŮ Mezi firmami, které se výrazně profilovaly, jsou Škoda Auto, Siemens, Microsoft, IBM, Vítkovice Machinery Group, TOS Varnsdorf, Třinecké železárny, Brano Group, Ostroj, Kovosvit MAS.

Ve vztahu k systémovým změnám se podařilo dosáhnout podpisu Národní dohody, 8 sektorových dohod pro vybraná odvětví a 13 regionálních sektorových dohod, které mají otevřít cestu k lepší spolupráci firem, škol, státní a regionální správy. Do rad je zapojeno před 2,5 tisíce zástupců. Letos se povedlo prosadit zavedení povinných přijímacích zkoušek z českého jazyka a matematiky, dále povinná maturita z matematiky a nové vzorové smlouvy mezi žákem a podnikem (na začátku listopadu).

Podařilo se prosadit účast zaměstnavatelů ve správních radách VŠ.
Dlouhodobý záměr vzdělávání pro roky 2015–2020 je právě podpora technického vzdělávání. Od letoška bude mít SP ČR kompetenci vyjadřovat se ke změnám kapacity oborů škol (školský rejstřík).
Této oblasti se věnoval zejména projekt Pospolu, prostřednictvím kterého SP ČR naplňuje změny v legislativě.
K řešení dále zůstává návrh reformy financování ZŠ, SŠ a vysokých škol. Zásadní je zveřejnění konkrétních principů reformy financování včetně modelových příkladů a výpočtů.
MŠMT přislíbilo předložit návrh do konce roku.

PRŮZKUM: ŠKOLY ŽÁKY K TECHNICE NEVEDOU „Z názorů rodičů vyplývá, že by zájem o technické obory měl být rozvíjen již na základních školách, což se zatím příliš neděje. Stává se, že se výhody technického vzdělávání k dětem nedostanou, protože rodič je nedovede sám dobře představit,“ říká Tomáš Macků z agentury Ipsos, která na toto téma uspořádala výzkum a vedla kampaň.

Pomoci rodinám v tom, na jakou střední školu poslat děti, má elektronická publikace Almanach technického vzdělávání. Prezentuje se v ní 500 odborných středních škol technických oborů a obsahuje více než 70 příkladů dobré praxe spolupráce s firmami. Informace o Almanachu budou k dispozici na www.spcr.cz a www.rokprumyslu.eu.

Představu o tom, na jakou školu poslat své dítě, má podle zmíněného výzkumu 60 % rodičů, přednost však dávají gymnáziím a středním odborným školám, na střední průmyslové školy pomýšlejí výrazně méně. Maturitu považuje za důležitou 90 % rodičů, vystudovanou vysokou školu 58 % z nich. Za nedostatečnou považují práci pedagogicko-psychologických poradců a nedostatečná je nabídka kroužků s technickým zaměřením.

Bohužel je průmysl veřejností stále vnímán jako neatraktivní práce v továrnách. Technické vzdělávání si veřejnost nespojuje s moderními obory a nejvyspělejšími technologiemi, což se snažil Rok průmyslu a technického vzdělávání změnit.

Z názorů rodičů vyplývá, že by zájem o technické obory měl být rozvíjen již na základních školách, což se zatím příliš neděje, říká Tomáš Macků z agentury Ipsos.


TIP: Technické obory mají budoucnost! Registrujte se na www.vzdelavaniaprace.cz a zjistěte, jaké možnosti máte, pokud si chcete třeba jen doplnit vědomosti a složit potřebnou zkoušku z profesní kvalifikace, která je vám blízká!