Jak připravit zkoušku z profesní kvalifikace?

Jste již nějakou dobu v oboru a uvažujete, že se budete podílet na vzdělávání a rozvoji znalostí nových kolegů a dalších zájemců o váš obor? Můžete se stát autorizovanou osobou a podílet se na tvorbě zkoušek pro udělování profesních kvalifikací.

Aby zájemce získal osvědčení o profesní kvalifikaci, je nutné složit závěrečnou zkoušku. Ta se skládá výhradně u autorizovaných osob, tedy subjektů, které prokázaly a splnily požadovanou odbornost, délku praxe v oboru a další hodnotící kritéria. Na webu narodnikvalifikace.cz najdou uchazeči seznam příslušných autorizovaných osob vždy v samostatné záložce u vybrané profese.

Jaké má zkouška parametry?

Pokud už autorizovanou osobou jste anebo se plánujete jí stát, bude vás jistě zajímat, jak by taková zkouška měla vypadat. Samozřejmě nemůže být u každé jednotlivé autorizované osoby zkouška odlišná, naopak je potřeba dodržet společné zásady. Mezi ty nejdůležitější patří:

 • forma zkoušky (písemná, ústní, praktická nebo kombinovaná);
 • zda má být zkouška realizována před jednou autorizovanou osobou / autorizovaným zástupcem či před zkušební komisí;
 • doba přípravy a realizace zkoušky;

Jedno z témat, které je potřeba předem s uchazečem dohodnout, je výše úhrady za zkoušku. Uchazeč o zkoušku musí mít informace o ceně včas, není možné později cenu za zkoušku měnit. Zároveň se cena odvíjí od §6 vyhl. 208/2007 Sb. ve znění pozdějších předpisů a tento předpis je potřeba respektovat.

Mohu zkoušet sám nebo musí být zkoušejících více?

Na tuto otázku není jednoznačná odpověď. Záleží totiž především na tom, jaké hodnotící standardy je potřeba ke zkoušce splnit. U některých je potřeba sestavení zkušební komise, u jiných stačí přítomnost autorizované osoby. Pokud dojde k tomu, že je potřeba sestavení komise, čítá obvykle dva až tři členy. V takovém případě určí autorizovaná osoba nebo její autorizovaný zástupce jednotlivé členy zkušební komise. I u nich platí, že každý z členů musí být autorizovanou osobou pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Pozvánka ke zkoušce

Jako akreditovaná osoba musíte splnit i další povinnost a tou je zaslání účastníkům kurzu oficiální pozvánku. Její podoba není pevně stanovena, nicméně pozvánka musí obsahovat několik povinných údajů. Mezi ně patří:

 • jméno, příjmení, titul uchazeče o zkoušku,
 • datum narození, adresu trvalého bydliště (popř. adresu pro doručování),
 • název profesní kvalifikace,
 • den, čas a místo konání zkoušky,
 • výši, termín a způsob úhrady (úhrada nejpozději 7 dnů před konáním zkoušky, viz odstavec výše).

Pozvánku musí uchazeč obdržet včas, tak, aby se na ni mohl adekvátně připravit. Zároveň není obvykle možné poslat pozvánku příliš brzy, protože zkouška musí proběhnout do 3 měsíců od doručení přihlášky. Jiná varianta je možná pouze tehdy, pokud se na ni dohodnete s účastníky. Některé hodnoticí standardy uvádí i přesná období, ve kterých je možno zkoušku konat.

Jak zkouška probíhá?

Předseda zkušební komise zodpovídá za korektní průběh celé zkoušky. U zkoušky je nutná přítomnost všech členů. V případě, že tohle nelze z různých důvodů zajistit, je potřeba, aby předseda určil člena zkušební komise, který odpovídá za průběh dané části zkoušky. O výsledku zkoušky rozhodují všichni členové komise, obvykle hlasováním, kdy má každý člen komise jeden hlas. Při rovnosti hlasů nakonec rozhodne hlas předsedy.

Vystavení osvědčení

Do 5 dnů ode dne konání zkoušky oznámí autorizovaná osoba všem účastníkům, kteří absolvovali písemnou zkoušku, výsledek zkoušky. Pokud byl uchazeč během zkoušky úspěšný, obdrží rovnou také osvědčení o profesní kvalifikaci.

Pro podobu osvědčení není nutné vytvářet vlastní grafické podoby, ale lze využít externích firem, které tiskopisy k osvědčení přímo distribuují. Potřeba je především to, aby osvědčení bylo opatřeno vodotiskem, šedým podtiskem s motivem malého státního znaku a lipových listů na každé straně tiskopisu. List má formát velikosti A4.

Vlastní osvědčení poté musí obsahovat:

 • jméno, příjmení, titul, rodné číslo (datum narození), místo narození absolventa zkoušky,
 • datum konání zkoušky a datum vydání osvědčení,
 • název profesní kvalifikace,
 • výčet odborných způsobilostí dle Národní soustavy kvalifikací,
 • údaje o zkoušejícím, členy zkušební komise, podpisy zkoušejícího,
 • otisk úředního razítka s malým státním znakem ČR,
 • jméno/název autorizované osoby a číslo její autorizace

Rozhovor: Představujeme Ministerstvo pro místní rozvoj – autorizující orgán v rámci NSK