Jak získat výuční list nebo maturitu alternativní cestou?

Víte, že existuje možnost, jak získat stupeň vzdělání i jinou cestou, tedy bez nutnosti strávit několik let ve školních lavicích?

V tomto článku se dozvíte o možnosti oficiálního uznání vašich znalostí bez ohledu na to, kde a jak jste k nim přišli. Zákony umožňují, abyste na základě získání tzv. „úplné profesní kvalifikace“, což je způsobilost vykonávat konkrétní pracovní činnosti v určitém povolání, požádali školu, která daný obor vyučuje o to, abyste tam mohli vykonat závěrečné zkoušky nebo dokonce maturitu.

Chybí vám vzdělání? Nevadí

Další vzdělávání se může uskutečňovat prakticky neustále bez ohledu na věk nebo dosavadní dosažené vzdělání. Často se stává, že lidé získají určité dovednosti a kompetence, které jsou požadovány k výkonu nějaké profese, životní praxí nebo jen proto, že se toužili danou věc naučit a stala se jejich koníčkem. Někdy se pak stane i to, že se v dané oblasti stanou téměř mistry svého oboru, ale chybí jim požadované vzdělání nebo nějaký formální doklad, díky němuž by si mohli otevřít například živnost nebo získat vytoužené pracovní místo.

Účinným nástrojem je zde zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, který umožňuje ověření znalostí a dovedností pro určitou profesi, která je obsažena v registru Národní soustavy kvalifikací (www.narodníkvalifkace.cz). Jednotlivé „úplné profesní kvalifikace“ se skládají z tzv. „profesních kvalifikací“ dílčích, které jsou již samy o sobě uplatnitelné na trhu práce. Např. „úplná profesní kvalifikace“ Pekař se dělí na jednotlivé „profesní kvalifikace“ Výroba chleba a běžného pečiva, Výroba jemného pečiva, Výroba perníku atd.

Získejte doklad s celostátní platností

Pokud vás výše popsaný způsob získání dokladu o profesní kvalifikaci zaujal, můžete se na danou zkoušku přihlásit. Ta se koná před tzv. autorizovanou osobou, která má pro danou profesní kvalifikaci udělenou autorizaci. Pokud splníte veškeré požadavky dané hodnotícím standardem, vydá vám autorizovaná osoba osvědčení o uznání vaší profesní kvalifikace, které slouží jako doklad s celostátní platností.

Informace pro zájemce o uznání profesní kvalifikace naleznete zde: https://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/pro-uchazece-o-uznani-profesni-kvalifikace

Maturita nebo výuční list bez nutnosti strávit několik let ve školní lavici

Výše popsaný proces je však pouze prvním krokem na cestě, jak získat výuční list anebo maturitu. Občané ČR s alespoň základním vzděláním, kteří jsou držiteli osvědčení o získání profesních kvalifikací, a navíc doloží také získání úplné profesní kvalifikace, mohou dle § 113 c) školského zákona požádat jakoukoliv střední školu, která realizuje výuku v oboru vzdělání odpovídající dané úplné profesní kvalifikaci, o vykonání závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky nebo absolutoria na konzervatoři.

Ředitel školy, kterou si vyberete, vám díky tomu musí umožnit konání závěrečné zkoušky, případně maturity. Zájemce o vykonání takové zkoušky nemusí dokládat žádné další náležitosti, ani nemusí skládat zkoušky ze všech předmětů vyučovaných v daném oboru vzdělání. Škola vám nicméně může nabídnout přípravné kurzy nebo konzultace.

Závěrečné zkoušky nebo maturitu pak uchazeč skládá ze všech předmětů nebo jiných ucelených částí učiva stanovených ve školním vzdělávacím programu. Budete-li při zkoušce úspěšní, obdržíte standardní doklad o závěrečné zkoušce nebo maturitě jako jakýkoliv jiný žák nebo student vámi zvolené školy.

Jaká je cena závěrečné zkoušky?

Jistě není v této souvislosti bez zajímavosti, že na základě § 23 zákona č. 179/2006 Sb. má škola, která výše uvedeným způsobem konání závěrečných zkoušek umožnila, nárok na úhradu nezbytných prokazatelných nákladů, spojených s konáním těchto závěrečných zkoušek.

Školy následně tyto závěrečné nebo maturitní zkoušky vykazují do školní matriky jako zkoušky podle § 113c.

Informace pro střední školy o úhradě nákladů spojených s konáním závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek nebo absolutorií na konzervatoři realizovaných na základě doložení získání úplné profesní kvalifikace dle zákona č. 179/2006 Sb. jsou k nalezení na webové stránce MŠMT, odkaz zde: Úhrada nákladů spojených s konáním závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek nebo absolutorií na konzervatoři realizovaných na základě doložení získání úplné profesní kvalifikace dle zákona č. 179/2006 Sb., MŠMT ČR (msmt.cz)

Článek napsala: Mgr. Dana Mikšíková

Autorka článku vystudovala obor andragogika a působí jako ministerský rada v oddělení dalšího vzdělávání v Odboru středního, vyššího odborného a dalšího vzdělávání MŠMT.