Možnosti financování zkoušky z profesní kvalifikace

Možná jste už mnohokrát slyšeli, že existuje možnost se rekvalifikovat – to především tehdy, když ve vašem stávajícím oboru nemůžete dlouhodobě najít pracovní uplatnění. Jak je to ale s financováním takového rekvalifikačního kurzu? Kdo jej zaplatí a je možnost získat jej celý zdarma?

Co je rekvalifikace?

Rekvalifikace umožňuje pracovníkům získat kvalifikaci pro nové zaměstnání nebo udržení stávajícího zaměstnání – a to především ve chvíli, kdy jde daný obor technologicky velmi rychle dopředu nebo se rychle vyvíjí nové postupy. Rekvalifikačním kurzem či zkouškou se tak rozumí získání nových dovedností a způsobilostí, díky čemuž si zvedáme kvalifikaci. Jinými slovy rozvíjíme nebo prohlubujeme své dosavadní znalosti anebo získáváme nové v odlišném oboru. Zajímavostí je, že o rekvalifikaci mluvíme i tehdy, kdy kvalifikaci získá člověk, který do té doby ještě ani žádnou kvalifikaci neměl.

Financování rekvalifikace

Rekvalifikační kurz a zkoušku financovat více způsoby:

  • zájemce si kurz či zkoušku hradí sám
  • po domluvě může celou či část rekvalifikace uhradit zaměstnavatel
  • prostřednictvím úřadu práce

Rekvalifikační kurz v rámci úřadu práce

Pro to, aby se člověk dostal jako účastník do některého z vypisovaných rekvalifikačních kurzů na úřadu práce, je potřeba splnit několik podmínek:

  • být v evidenci úřadu práce jako uchazeč nebo zájemce o zaměstnání (žádost o zařazení do evidence ÚP může podat fyzická osoba, která nemá zaměstnání, ale také osoba, která má zaměstnání, ale chce dosavadní zaměstnání změnit),
  • mít odpovídající vstupní kvalifikační předpoklady pro daný rekvalifikační kurz a pro výkon profese, na kterou se rekvalifikuje (např. příslušný stupeň vzdělání, některé znalosti a dovednosti – záleží na typu rekvalifikace),
  • být zdravotně způsobilý pro absolvování rekvalifikačního kurzu a pro výkon nové profese,
  • rekvalifikace musí být potřebná – dosavadní kvalifikace uchazeče nebo zájemce o zaměstnání neumožňuje získání vhodného pracovního místa,
  • rekvalifikace musí být účelná – po ukončení rekvalifikace je reálná šance získat zaměstnání.

Už z těchto podmínek vyplývá, že rekvalifikační kurz není pro každého a za každé situace. Musí být opravdu patrné, že ve vašem oboru pracovní uplatnění aktuálně není a že by změna nebo zvýšení kvalifikace v jiném oboru mohlo vaše šance najít práci výrazně zvednout. Zároveň musí však být nově zvolený obor ve vašich silách (fyzických či odbornostně-znalostních) zvládnout.

Kolik mě to bude stát?

V případě, že úřad práce vyhodnotí pomocí výše uvedených kritérií, že by pro vás rekvalifikace mohla být přínosem, na rekvalifikaci vás doporučí. Pro vás to znamená, že s úřadem práce uzavřete dohodu a díky ní máte kurz hrazený tímto úřadem. A nejen to. Dokonce můžete požádat i o úhradu tzv. nutných nákladů spojených s rekvalifikací. Mezi ně typicky patří proplacení jízdného na cesty na/z kurz, případně třeba i pojištění pro případ škody způsobené uchazečem o zaměstnání rekvalifikačnímu zařízení. To se může hodit především u technických nebo řemeslných oborů. Na tyto dodatečné úhrady ale nemáte přímý nárok, jde o zhodnocení jednotlivého úřadu, zda vám poskytne i tyto finance.

V dohodě o rekvalifikaci, kterou s úřadem práce sepíšete, je ovšem i další doložka. Ta je velmi důležitá a je vždy potřeba ji mít na paměti. Jde o to, že pokud uchazeč nebo zájemce o rekvalifikaci bez vážných důvodů nedokončí rekvalifikaci nebo odmítne nastoupit do vhodného zaměstnání odpovídajícího nově získané kvalifikaci, pak si zpětně všechny náklady spojené s rekvalifikací musí uhradit sám, resp. musí částku, kterou mu úřad na rekvalifikaci poskytl, vrátit.

Je proto vhodné si zvolený obor rekvalifikace dobře promyslet a vybrat. Jakmile se do rekvalifikačního kurzu přihlásíte, není jednoduché z něj odejít.

Podpora při rekvalifikaci

Kromě proplaceného rekvalifikačního kurzu je také důležitou finanční injekcí podpora v nezaměstnanosti. Ta činí 60 % průměrného měsíčního čistého výdělku, kterého uchazeč o zaměstnání dosáhl ve svém posledním zaměstnání. U podnikatelů se stanoví procentní sazbou z posledního vyměřovacího základu v rozhodném období přepočteného na 1 kalendářní měsíc. V případě, že uchazeč před rekvalifikací nikde nepracoval, nebo mu není možné stanovit žádný vyměřovací základ, získá 0,14násobek průměrné mzdy za první tři čtvrtletí loňského roku (resp. roku předcházejícího tomu, kdy nastoupil na rekvalifikaci).

Jak rekvalifikace probíhá?

Krajské pobočky úřadu práce se dohodnou s konkrétním místem, kde bude rekvalifikace probíhat. Můžou to být soukromá vzdělávací zařízení, podnikové školy, ale i státní školy.

Propojení těchto rekvalifikací s Národní soustavou kvalifikací (zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání) umožňuje účastníkům kurzů získat nejen profesní kvalifikaci, ale i vyučení nebo maturitu v oboru vzdělání. Co to znamená? Některé obory vzdělání lze složit z jedné nebo několika profesních kvalifikací. Ve chvíli, kdy účastník získá požadované profesní kvalifikace, může se přihlásit i k celkové zkoušce a získat tak výuční list nebo maturitní vysvědčení.

Příklady získání profesních kvalifikací najdete v těchto článcích:

Profesní kvalifikace pro milovníky čokolády aneb jak na řemeslné zpracování čokolády