Národní soustava kvalifikací jako způsob, jak zefektivnit trh práce

Národní soustava kvalifikací (NSK) je systém profesních kvalifikací a zkoušek, který má za cíl zefektivnit a zpružnit trh práce, zejména pak má napomoci sladit schopnosti uchazečů o zaměstnání s tím, co vyžadují jejich potenciální zaměstnavatelé. V rámci Národní soustavy kvalifikací se zaměstnavatelé prostřednictvím svých zástupců v sektorových radách podílejí na definování a průběžné úpravě požadavků na jednotlivé profesní kvalifikace. Díky nim mohou vzdělávací instituce poskytovat na míru šité vzdělávací a rekvalifikační kurzy, díky těmto kvalifikacím mohou probíhat profesní zkoušky, u nichž lidé získávají hodnověrné, celostátně platné osvědčení, jehož relevanci si mohou zaměstnavatelé snadno a průkazně ověřit.

Lidské zdroje jako klíčový faktor konkurenceschopnosti ekonomiky

Ekonomové dnes za základ prosperity země označují především její konkurenceschopnost, přičemž jednou z jejích základních oblastí je kvalita lidských zdrojů. Pro úspěšné využití lidského potenciálu je však potřeba, aby na trh práce vstupovali lidé přesně s takovými znalostmi, dovednostmi a kompetencemi, které firmy opravdu poptávají.

Přestože to zní logicky, ve skutečnosti to není vůbec jednoduché. Rychlý vývoj technologií, změny v organizaci práce, vývoj nových druhů zboží i služeb, globalizace a s ní související přesuny jednotlivých výrob i celých odvětví mezi státy i kontinenty způsobují, že se požadavky na tyto znalosti, dovednosti a kompetence neustále mění. Co bylo aktuální včera, nemusí už platit zítra. A co člověk uměl a znal včera, mu zítra už může být k ničemu.

Znamená to nejen, že se lidé musí neustále učit novým trendům, ale i že je tato témata třeba neustále zjišťovat, popisovat a přizpůsobovat jim proces vzdělávání. A taky je zřejmé, že se tím mění role škol. Školy musí mnohem více než dříve své studenty učit efektivně vyhledávat a v praxi uplatňovat nové informace, znalosti a dovednosti. Bez ohledu na to, zdali má k tomuto rozšířenému procesu vzdělávání docházet v průběhu praxe, ve specializovaných kurzech či formou samostudia. Z výše uvedeného vyplývá několik problémů k řešení:

–        Jak určovat, které znalosti, dovednosti a kompetence jsou aktuálně a perspektivně v jednotlivých oborech lidské činnosti potřebné?

–        Jak tyto znalosti, dovednosti a kompetence nastavit do podoby, která je umožní vyučovat a zkoušet?

–        Jak zajistit, že lidé disponující těmito znalostmi, dovednostmi a kompetencemi o nich budou mít důvěryhodný a celostátně uznávaný doklad?

Odpovědi na tyto otázky se snaží nalézt Národní soustava kvalifikací (NSK).

 

NSK jako systém profesních kvalifikací a zkoušek

Národní soustavu kvalifikací, její strukturu, prvky, způsob vytváření a schvalování i procesy a další náležitosti týkající se zkoušek stanovuje zákon č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

Pro NSK platí dva základní principy:

–        Kvalifikace v NSK jsou popisovány jednotným způsobem prostřednictvím požadovaných znalostí a kompetencí. Není důležitá vzdělávací cesta, ale výsledky učení.

–        Do NSK jsou zařazovány jen ty kvalifikace, které jsou požadovány trhem práce. Z tohoto důvodu jsou kvalifikace vymezovány a popisovány zástupci zaměstnavatelů a jimi nominovanými odborníky z praxe.

Klíčovým prvkem NSK jsou tzv. profesní kvalifikace. Profesní kvalifikací je způsobilost vykonávat určitou pracovní činnost nebo více pracovních činností, které dávají možnost pracovního uplatnění (např. montér výtahů, montér komínů a komínových vložek, podlahář plovoucích podlah, strážný, sportovní masér, příprava studené kuchyně aj.).

Profesní kvalifikace jsou zařazovány do odpovídající úrovně Evropského rámce kvalifikací (EQF). Každá profesní kvalifikace má v NSK svůj tzv. kvalifikační standard a tzv. hodnoticí standard:

–        Kvalifikační standard určuje, co je třeba pro získání příslušné kvalifikace znát a umět, čili je to soubor požadovaných kompetencí.

–        Hodnoticí standard určuje, jakými kritérii a postupy se zjistí, zda uchazeč o kvalifikaci skutečně požadované kompetence má. Jinými slovy je to podrobný předpis pro zkoušku.

Zkoušení občanů z profesních kvalifikací provádějí tzv. autorizované osoby, čili fyzické nebo právnické osoby, které získají pro konkrétní profesní kvalifikaci autorizaci, což je oprávnění vydané příslušným ministerstvem (tzv. autorizujícím orgánem). Zkouší se podle hodnoticích standardů příslušných profesních kvalifikací. Úspěšný absolvent získává celostátně platné osvědčení. Za vykonání zkoušky se musí zaplatit. Výše úhrady za zkoušky se pohybují nejčastěji v rozpětí od jednoho do pěti tisíc korun, u náročnějších profesních kvalifikací, jako je pracovní potápěč, i více.

Profesní kvalifikace, jejich standardy, seznamy autorizovaných osob i další potřebné informace zveřejňuje informační systém NSK na adrese www.narodni-kvalifikace.cz. Pokud u některé profesní kvalifikace dosud žádná autorizovaná osoba uvedená není, znamená to, že kvalifikace byla schválená teprve nedávno a zkoušející mohou teprve nyní žádat o udělení oprávnění. V řadě případů lze profesní kvalifikace tzv. skládat do úplných kvalifikací. V praxi to znamená, že držitel osvědčení o těchto profesních kvalifikacích má možnost přihlásit se k závěrečné zkoušce z příslušného oboru vzdělání odpovídajícímu dané úplné kvalifikaci, a pokud uspěje, získá plnohodnotný výuční list.

 

Národní soustava kvalifikací coby příležitost nejen pro pracující, ale i pro firmy a školy

Národní soustava kvalifikací může výrazně usnadnit život třem základním skupinám, a to jednak občanům – pracujícím, firmám a zaměstnavatelům obecně, jednak vzdělávacím institucím. Každá tato skupina přitom k NSK vystupuje ve zcela odlišném vztahu:

Občané

Občanům nabízí NSK příležitost získat moderní, trhem práce žádanou kvalifikaci.

Jednou skupinou občanů, kterým může NSK pomoci, jsou ti, kteří pracují v jiné profesi, než pro kterou se připravovali ve škole. Podle různých průzkumů je to každý druhý občan ČR a většinou tuto novou práci zvládají mnohem lépe než vystudovaný obor. Jenže změní-li pak zaměstnavatele, zůstává jim jako doklad o kvalifikaci zase jen původní vysvědčení, diplom či výuční list.

NSK tento problém řeší a umožňuje každému, kdo ovládá znalosti, dovednosti a kompetence některé profesní kvalifikace, aby z ní vykonal zkoušku. Uspěje-li, získá celostátně platné osvědčení o této kvalifikaci.

Další skupinou jsou lidé, kteří sice stále pracují ve své původní profesi, ale rádi by ji změnili. Důvodem může být klesající poptávka zaměstnavatelů, potřeba vyšších příjmů, neúnosně se zvyšující pracovní nároky, změna bydliště nebo prostě touha dělat něco jiného.

Pro ně je samozřejmě nejprve nezbytné absolvovat kurz dalšího vzdělání. Propojení profesních kvalifikací NSK s nabídkou vzdělávacích kurzů nabízí web www.vzdelavaniaprace.cz.

Zásadní skupinou jsou uchazeči o zaměstnání, občané evidovaní na úřadu práce. Ti mají díky NSK příležitost získat v rámci dotované rekvalifikace osvědčení o profesní kvalifikaci NSK a tím nepochybně zvýšit svou cenu na trhu práce.

NSK je totiž propojena se systémem rekvalifikací, a to prostřednictvím vyhlášky MŠMT č. 176/2009 Sb. Ta říká, že v oblasti, kde již jsou schválené kvalifikace NSK, dostane akreditaci jen ten kurz, který je zakončený zkouškou z této kvalifikace. A to se projeví i při udělování dotací na rekvalifikace z úřadu práce. Je to logické, protože kvalifikace NSK jsou tvořené podle potřeb trhu práce. Státu se tak zvyšují záruky, že finanční prostředky, které na rekvalifikace vynakládá, povedou k profesnímu uplatnění občanů a tím i ke zhodnocení těchto investic.

Předností profesních kvalifikací NSK pro všechny skupiny občanů je, že potenciální zájemce díky zveřejněným standardům zná naprosto přesně, co je jejich obsahem. Zjistí nejen, co by se musel naučit v kurzu a co by ho čekalo u zkoušky, ale i jaké činnosti by pak s touto kvalifikací vykonával. A to je z hlediska volby další profesní dráhy důležité kritérium.

Občané samozřejmě také mohou využít možnosti skládat profesní kvalifikace do tzv. úplných profesních kvalifikací a po úspěšném složení závěrečné zkoušky získat plnohodnotný výuční list, aniž by museli tři roky chodit do školy.

 

Firmy a zaměstnavatelé jako celek

Přichází-li se do firmy ucházet o místo držitel osvědčení o profesní kvalifikaci, stačí zaměstnavateli vyhledat si na internetu standardy příslušné kvalifikace a okamžitě přehledně vidí, co tento zájemce musel prokázat u zkoušky a co tedy umí.

Posílá-li zaměstnavatel svého pracovníka na kurz zakončený zkouškou z profesní kvalifikace, opět díky zveřejněným standardům přesně ví, s jakými znalostmi a dovednostmi se mu zaměstnanec vrátí.

Současně má zaměstnavatel záruku, že obsah kvalifikace skutečně odpovídá potřebám praxe, protože ho nesestavovaly ani školy či jiné vzdělávací organizace, ani žádná státní instituce, ale právě zástupci zaměstnavatelů.

Personalisté navíc mohou na bázi NSK vystavět svůj personální a vzdělávací systém. A je samozřejmě možné ho specifikovat nebo modifikovat podle potřeb vlastních pracovních pozic. Standardizovaný popis kvalifikací založený na schopnostech pracovníků a na kritériích jejich hodnocení se k tomu přímo nabízí.

NSK je využitelná také v procesech hodnocení zaměstnanců i adaptace nových pracovníků.

Systém také může posílit pozici zaměstnavatelů na trhu práce. Začnou-li totiž zaměstnavatelé u zaměstnanců vyžadovat osvědčení o kvalifikaci NSK, postupem času se zvýší kvalifikovanost pracovníků v dané oblasti. Firmy si pak mohou vybírat z kvalitnější nabídky pracovních sil.

Zaměstnavatelé však mají díky NSK ještě jednu velkou příležitost. Prostřednictvím svých zástupců, kteří tvoří standardy kvalifikací, mohou zaměstnavatelé jako celek ovlivňovat kvalifikovanost lidských zdrojů v oblasti své působnosti, a to nejen u občanů, kteří složí zkoušku z některé profesní kvalifikace, ale i u budoucích absolventů škol. Standardy profesních kvalifikací jsou totiž mimo jiné zdrojem při tvorbě rámcových vzdělávacích programů středoškolských oborů vzdělání.

 

Vzdělávací instituce

NSK je významnou příležitostí zejména pro školy, kterým nabízí možnost rozšířit svou dosavadní činnost i na dospělé. Nejenže mohou realizovat kurzy připravující ke zkouškám z profesních kvalifikací, ale samy se mohou stát autorizovanými osobami. A je zřejmé, že toho hojně využívají, protože mezi autorizovanými osobami už je více než šest set škol.

Nejde přitom jen o rozšíření záběru školy do oblasti dalšího vzdělávání a do zkouškové činnosti, ale i o přiblížení výuky počátečního vzdělávání potřebám trhu práce, protože zkušenosti s profesními kvalifikacemi NSK se v něm logicky musí promítnout.

Školy, které realizují kurzy vedoucí k profesním kvalifikacím, se mohou hlásit do výběrových řízení Úřadu práce ČR na realizaci rekvalifikací. Musí ale zajistit, že absolvent kurzu do patnácti dnů vykoná zkoušku z dané profesní kvalifikace. Buď je tedy škola sama autorizovanou osobou, nebo má v tomto smyslu uzavřenou smlouvu s jinou autorizovanou osobou. Na rozdíl od ostatních vzdělávacích institucí se školy do těchto výběrových řízení mohou hlásit, aniž by pro nabízený kurz měly akreditaci MŠMT, pokud jsou zapsány v rejstříku škol pro obor vzdělání obsahově pokrývajícího danou oblast.

Institucím vzdělávání dospělých umožňuje NSK totéž, co školám. To znamená realizovat kurzy, které připraví jejich absolventy ke zkouškám z profesních kvalifikací i stát se přímo autorizovanými osobami.

Instituce vzdělávání dospělých, které se hlásí do výběrových řízení Úřadu práce ČR na realizaci rekvalifikací, musí na rozdíl od škol mít pro své kurzy akreditaci MŠMT. Platí zde výše zmíněná vyhláška č. 176/2009 Sb., stanovující, že existuje-li v určité oblasti profesní kvalifikace, akreditaci získá jen ten kurz, který je zakončený zkouškou podle hodnoticího standardu této kvalifikace.

 

Na schvalování profesních kvalifikací se podílejí zaměstnavatelé i ministerstva

Na rozvoji NSK se do velké míry podílí ESF (Evropský sociální fond v ČR). Jak již bylo uvedeno, kvalifikace tvoří zástupci zaměstnavatelů a jimi nominovaní odborníci z praxe. S ohledem na rozsah NSK se jedná o tisíce manažerů a expertů, kteří pro NSK pracují v rámci sítě tzv. sektorových rad a jejich pracovních skupin. A právě tyto procesy jsou financované z projektu Rozvoj a implementace Národní soustavy kvalifikací, označeného zkratkou NSK2. To proto, že mu předcházel již projekt NSK1, který nastavil a vyzkoušel systémové základy NSK, včetně procesů pilotních sektorových rad, a provedl naplnění určitého výchozího segmentu NSK.

Celý mechanismus funguje tak, že sektorové rady složené z reprezentativních zástupců zaměstnavatelů příslušných odvětví rozhodují o potřebě vytvoření nových nebo revizí existujících profesních kvalifikací v oblastech své působnosti. Poté ustavují a řídí pracovní skupiny odborníků z praxe, kteří pod metodickým vedením Národního ústavu pro vzdělávání (NÚV) stanovují obsah konkrétních kvalifikací a zpracovávají nebo revidují jejich standardy.

Standardy pak procházejí schvalovacími procesy na věcně příslušných autorizujících orgánech, na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR a na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Je zřejmé, že procesy se standardy jsou poměrně složité a někdy i zdlouhavé, ale vytváří to záruky, že kvalifikace odpovídají skutečným požadavkům zaměstnavatelů, že zohledňují rezortní předpisy a priority a v neposlední řadě že vzniká životaschopný systém s danými pravidly a potřebnou institucionální základnou.

Kromě procesů vymezování kvalifikací a tvorby a revizí jejich standardů v sektorových radách a jejich pracovních skupinách je součástí projektu NSK2 i vytváření veřejného informačního systému NSK (zahrnujícího zmíněné weby www.narodnikvalifikace.cz a www.vzdelavaniaprace.cz) a systému pro autorizace a zkoušky sloužícího autorizujícím orgánům a autorizovaným osobám.

V projektu je řešená i propagace NSK a její implementace směrem k cílovým skupinám.

Projekt NSK2 bude končit k 30. 6. 2015 a jeho hlavním cílem je plné pokrytí trhu práce všemi smysluplnými profesními kvalifikacemi na úrovních EQF 2, 3, 4 a nejžádanějšími profesními kvalifikacemi na vyšších úrovních.