Národní soustava kvalifikací má od MŠMT zelenou

Rozvíjet dovednosti v rámci celoživotního vzdělávání, podporovat rozvoj kvalifikací, konkurenceschopnosti i kompetencí nebo budovat vztah ke vzdělávání. I na tato témata je zaměřena pozornost v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2019-2023.

Vzdělání nás může vybavit dovednostmi, pomocí nichž obstojíme ve stále složitější společnosti.

Pro Národní soustavu kvalifikací (NSK) je to pozitivní zpráva, jelikož ve zmíněném dokumentu je Národní soustavě kvalifikací připisována významná pozice v systému počátečního i dalšího vzdělávání. Z dokumentu vyplývá zájem o rozvoj NSK, využití jeho funkcí a propojení počátečního vzdělávání s trhem práce, kdy NSK umožňuje zájemcům získat celostátně uznávané osvědčení o jejich profesní kvalifikaci, a tím pomáhá komukoliv získat lepší pracovní uplatnění. Silnou pozici NSK potvrzují i další stanoviska uvedená v dokumentu.

Jaké bude propojení NSK a počátečního i dalšího vzdělávání?

Na základě zpracovaných analýz vzdělávacích oblastí RVP středního odborného vzdělávání vyplynul požadavek na aktualizaci některých témat v souvislosti s trhem práce a propojením s kvalifikacemi NSK. Stejně tak vznikla potřeba hledání možností propojení vzdělávacích programů s NSK. Dlouhodobý záměr neopomíjí ani problematiku předčasných odchodů studentů ze škol s nedokončeným středoškolským vzděláním, proto bude vyvinuta snaha o optimalizaci NSK, aby byly doplněny ty profesní kvalifikace, které umožní přístup k získání úplné profesní kvalifikace.

Obdobně jako u středního odborného vzdělávání, také v rámci vyššího odborného vzdělávání je plánováno upevňování vztahu s trhem práce. V uvedeném období bude cíleno na zvyšování prostupnosti vzdělávacích programů s NSK, aby při rozvoji profesních kvalifikací v této úrovni vzdělávání mohlo být umožněno uznávání těchto kvalifikací.

Dlouhodobý záměr neopomíjí ani další vzdělávání, které je určené těm, kteří působí na trhu práce a musí se přizpůsobit změnám a požadavkům aktuální doby, jako je např. vznik nových povolání. Na to reaguje právě Národní soustava kvalifikací, která obsahuje a neustále vyvíjí nové profesní kvalifikace. Zkouška u autorizované osoby ověří dovednosti a vědomosti potřebné pro vykonávání profese a po jejím úspěšném absolvování účastník získá osvědčení o získání profesní kvalifikace, které potvrzuje odbornou způsobilost v dané profesi.

Portál www.vzdelavaniaprace.cz nabízí přehled profesních kvalifikací a nabídku zkoušek u autorizovaných osob, od kterých účastník po úspěšném absolvování získá osvědčení. Tím se mu otevírá trh práce a možnosti nového uplatnění.

Důležité je nabídnout vzdělávací cesty uznávání výsledků předchozího vzdělávání.

V neposlední řadě se v Dlouhodobém záměru počítá s větší popularizací NSK do škol, ke vzdělavatelům, do firem a dalších institucí, ale také mezi nezaměstnané i zaměstnané, kteří chtějí rozšířit své možnosti uplatnění. Neméně důležitým cílem je také zvyšování počtu autorizovaných osob, které ověřují dovednosti a znalosti zájemců o profesní kvalifikaci.

Jak se stát autorizovanou osobou? Podívejte se na náš článek: Staňte se autorizovanou osobou a umožněte zájemcům získat novou profesní kvalifikaci.