Národní soustava povolání – popisujeme a přibližujeme trh práce

Národní soustava povolání (NSP) je veřejně dostupný katalog pracovních pozic na českém trhu práce, který slouží zaměstnavatelům, vzdělavatelům, kariérovým poradcům, uchazečům o zaměstnání i studentům jako cenný zdroj informací o jednotlivých povoláních. V současnosti se v NSP nachází více než 3 000 povolání a jejich specializací, které jsou popsány na webové stránce www.nsp.cz. S vedoucím týmu Ing. Martinem Buňkou, který zajišťuje aktualizaci a tvorbu nových jednotek práce, jsme pohovořili o tom, jakým způsobem lze tento katalog využít v praxi lidí, kteří se pohybují v oblasti HR.

* Martine, co najdeme v Národní soustavě povolání?

V současné době můžete na webu Národní soustavy povolání najít 3 028 popsaných povolání a jejich specializací a další přibývají nebo se aktualizují. Povolání zde členíme podle zaměření do 47 odborných směrů (např. strojírenství, IT, stavebnictví, právo aj.) a podle náročnosti dané pozice do sedmi kvalifikačních úrovní. U každé pracovní pozice můžete najít charakteristiku a popis činností, které se u tohoto povolání vykonávají, dovednosti a znalosti, které jsou potřeba pro dané povolání, ideální i vhodné školní vzdělání, případně profesní kvalifikace vedoucí k možnosti získání tohoto pracovního místa. Zajímavé jsou informace o průměrných mzdách nebo volných pracovních místech, které sem vkládá Úřad práce ČR a které se vztahují k jednotlivým povoláním.

* Jak jednotlivá povolání vznikají?

Správcem NSP je Ministerstvo práce a sociálních věcí, které pověřilo svoji příspěvkovou organizaci Fond dalšího vzdělávání, aby zajišťovala aktualizaci a tvorbu nových jednotek práce. V současné době popisy jednotlivých povolání v NSP vytvářejí zaměstnavatelé prostřednictvím „oborových týmů“. Oborové týmy jsou skupiny odborníků, kteří působí na trhu práce a mají prokazatelné zkušenosti s reálnou podobou povolání v daném oboru. Jedná se zejména o HR manažery z různých odvětví a podniků, které nominuje Svaz průmyslu a dopravy na základě doporučení sektorových rad. Samotné podněty k vytváření popisu nových povolání nebo revizí pak přicházejí od zástupců zaměstnavatelů, zaměstnanců, uživatelů katalogu, z řad profesních sdružení, ze strany Národní soustavy kvalifikací (NSK) nebo na základě legislativních změn.

* V čem se zde můžeme inspirovat, k čemu NSP slouží?

NSP je v oblasti práce a sociálních věcí důležitý nástroj státní politiky zaměstnanosti, podporuje mapování potřeb trhu práce, efektivní rozvoj lidských zdrojů, prohlubuje vazbu mezi světem práce a odborným vzděláváním. Pomáhá při řešení otázek v oblasti volby studia, povolání, přípravy na povolání, změně kvalifikace nebo kariérové dráhy i při hledání nového zaměstnání. Je to rozšířený nástroj používaný personalisty v podnikatelské i ve státní sféře.

* Můžete uvést nějaké možnosti využití pro HR manažery nebo personalisty?

Základem popisů povolání v NSP jsou kompetence. Pokud tedy působíte v oblasti HR, např. jako personalista ve státním nebo soukromém sektoru, pomůže vám NSP při popisech pracovních míst, při tvorbě podnikových katalogů, při vytváření firemních kompetenčních modelů i náboru zaměstnanců, třeba. při sestavení inzerátu volných pozic. Jako HR konzultant v personální agentuře díky NSP velmi snadno definujete požadavky na kandidáty v různých odvětvích a podrobně se zorientujete v problematice široké škály povolání. Kompetence jsou také základem hodnocení zaměstnanců, takže inspirovat se dá i v této oblasti. Ale využití najdou také studenti nebo uchazeči o zaměstnání.

* V čem?

Jako student máte v NSP možnost najít informace o tom, co se skrývá pod názvy jednotlivých pracovních pozic, jakou školu je pro tuto pozici nejvhodnější vystudovat, jaké předpoklady bystě měli mít a kolik můžete vydělávat. Stejně i absolventovi, který vstupuje na trh práce a hledá zaměstnání, může NSP pomoci při psaní životopisu. Lehce zde nalezne formulace činností, které při své profesní praxi, brigádě nebo stáži vykonával. Údaje zde uvedené mu pomohou s přípravou na pracovní pohovor, protože bude mít možnost nalézt komplexní informace o poptávané pracovní pozici, udělá si tak přesný obrázek a nenechá se zaskočit otázkami personalistů.

* Můžete na závěr nastínit spolupráci NSP a Národní soustavy kvalifikací?

NSP společně s Národní soustavou kvalifikací (NSK) přináší důležité informace o kvalifikačních požadavcích na pracovní pozice na trhu práce. Cílem spolupráce je provázat tvorbu NSK s požadavky trhu práce, které jsou popsány právě prostřednictvím NSP, a podpořit tak uplatnitelnost absolventů dalšího vzdělávání. NSK popisuje, co je potřeba umět pro výkon povolání, a umožňuje zájemcům získat celostátně uznávané osvědčení o jejich profesní kvalifikaci, aniž by museli mít daný obor vystudovaný. Jedná se o reakci na aktuální požadavky vzdělavatelů a trhu práce, kde narůstá význam osvědčení o dosažené kvalifikaci získané nad rámec klasického vzdělávání, a zároveň řeší situaci oborů, pro které školní vzdělání ani neexistuje.

Zdroj: HR Forum


 

TIP: Co všechno nabízí Národní soustava kvalifikací v praxi najdete na www.vzdelavaniaprace.cz – aktuální přehled volných míst, zkoušek a kurzů v návaznosti na státem uznávané profesní kvalifikace. Registrujte se zdarma a vydejte se s námi na cestu za lepší prací!