NSK2: ČTVRTINA MATURANTŮ HLEDÁ PRÁCI V JINÉM OBORU

Podle aktuálních statistických údajů nemůže v České republice najít uplatnění v oboru více než 30 % absolventů středního odborného vzdělání. Většina absolventů pak musí hledat uplatnění v jiném oboru, mnohdy jim ale chybí celostátně platný certifikát stvrzující požadované znalosti a dovednosti. S možností řešení přichází Národní ústav pro vzdělávání. Prostřednictvím projektu Národní soustava kvalifikací pomáhá zájemcům získat potřebné celostátně uznávané osvědčení o kvalifikaci.

Podle informačního systému infoabsolvent.cz více než 37 % vyučených a 28 % maturantů vůbec nevyužívá svoji odbornou kvalifikaci a znalosti získané během studia na střední škole. Tento fakt potvrzuje i Ivo Jupa, hlavní manažer projektu Národní soustava kvalifikací (NSK2): „Skoro polovina občanů České republiky pracuje v jiném odvětví, než v kterém vystudovali, i tak ale svoji práci velmi dobře zvládají. Bohužel většina z nich v případě změny zaměstnavatele zjišťuje, že nemají žádné osvědčení, kterým by své znalosti a praktické dovednosti doložili. Zaměstnavatele již dnes nezajímá, kde jste se to naučili, ale jestli to opravdu umíte,“ dodává.

Národní soustava kvalifikací (NSK2) nabízí možnost získat celostátně platné osvědčení, aniž by žadatel musel nastupovat znovu do školy či zbytečně absolvovat školení, pokud už dané znalosti má. „Složením kvalifikační zkoušky občan prokáže, že má požadované znalosti a dovednosti. Zkoušející nezkoumá, jakým způsobem jich dosáhl. Mohl chodit do kurzu, školy, naučit se to sám nebo od dědečka. Důležité je danou profesi opravdu ovládat,“ dodává Ivo Jupa.

Jaký obor si vybrat?

Nejúspěšnější v počtu uplatnitelnosti absolventů je obor strojírenství. Okolo 80 % absolventů ve věku 20–29 let zde našlo své uplatnění. Podobně jsou na tom i výuční obory s maturitou. Nejméně nezaměstnaných maturantů v oboru je z oblasti zdravotnictví, dále pak z oborů ekonomie, stavebnictví a elektrotechniky. Míra uplatnění se zde pohybuje mezi 70 a 88 % z ekonomicky aktivního obyvatelstva.

Nejhůře nalézají uplatnění v oboru absolventi studijního programu Umění a užité umění, práci nenaleznou až dvě třetiny ekonomicky aktivního obyvatelstva. Ze skupiny oborů s větším počtem absolventů jsou na tom nejhůře profese z oblasti textilní a kožedělné výroby, kde více než 61 % ekonomicky aktivního obyvatelstva nepracuje v odvětví.

Informace o profesních kvalifikacích, kurzech dalšího vzdělávání a požadavcích ke splnění zkoušky naleznou zájemci na www.vzdelavaniaprace.cz nebo na www.narodni-kvalifikace.cz. Informace o projektu Národní soustava kvalifikací lze získat nawww.nuv.cz/nsk2.

O Národní soustavě kvalifikací

Národní soustava kvalifikací (NSK2) je národní projekt MŠMT, jehož řešitelem je Národní ústav pro vzdělávání. Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Cílem Národní soustavy kvalifikací je určit a popsat jednotlivé profesní kvalifikace tak, aby byly samostatně uplatnitelné na pracovním trhu v ČR. NSK2 pomůže těm, kteří z nějakého důvodu nedokončili školu a chtějí si doplnit vzdělání. Pomůže také všem, kteří pracují v jiném oboru, než který vystudovali a potřebují mít doklad o svých znalostech a dovednostech. K dnešnímu dni bylo vytvořeno 447 standardů profesních kvalifikací. Od zahájení projektu Národní soustavy kvalifikací v roce 2005 do konce června 2013 bylo vykonáno 77 689 zkoušek.