Proč není inteligence přímo úměrná výši příjmu

Jaký je skutečný vztah mezi inteligencí a kariérním úspěchem? Všichni rodiče si přejí, aby jejich děti byly co nejchytřejší. Aby nosily samé jedničky, vystudovaly pokud možno tu nejprestižnější univerzitu a poté našly dobrou práci, která by jim zajistila takový výdělek, díky kterému budou žít šťastně až do smrti. Jaký je však skutečně vztah mezi inteligencí a kariérním úspěchem? Logicky by mělo platit, že čím lepší je rozumové nadání, tím víc by měl dotyčný vydělávat. Je to však pravda jen částečně. Existuje a vždy existovala skupina lidí, jejichž příjmy jsou trvale výrazně nižší, než by odpovídalo jejich intelektu a stejně tak jsou i takoví, kteří se dokáží dobře pracovně uplatnit a zpeněžit svou práci navzdory nižšímu IQ.

Definic inteligence je mnoho. Od „schopnosti řešit nově vzniklé nebo obtížné situace a učit se ze zkušenosti“ přes „schopnost přizpůsobit se novým okolnostem a adaptivně se chovat v souvislosti se změnou podmínek“ až po “inteligence je to, co měří inteligenční testy”. Vědci se dokonce neshodují ani v tom, zda chápat inteligenci jako celek či zda existuje několik relativně oddělených druhů inteligence a pokud ano, tak kolik potom těch částí vlastně je:

Například podle teorie amerického psychologa Roberta J. Sternberga tvoří inteligenci 3 složky:

  • analytické myšlení, které se podílí zejména na řešení problémů, s nimiž jsme se v minulosti již setkali
  • kreativní myšlení, které se uplatňuje při hledání způsobu řešení nových problémů
  • praktické myšlení, které souvisí s každodenním životem

Zatímco jeho kolega Howard Gardner rozlišuje druhů inteligence osm:
(lingvistickou, logicko-matematickou, vizuálně-prostorovou, pohybovou, hudební, interpersonální, intrapersonální a přirozenou). Uvažoval dokonce o devátém typu, tzv. existenciální inteligenci.

Edward Thorndike oproti tomu rozlišuje jen tři základní druhy inteligence:

  • teoretická /abstraktní/ inteligence
  • praktická /konkrétní/ inteligence
  • sociální inteligence – schopnost ovládat druhé (její součástí je emoční inteligence)

Už z výčtu výše uvedených složek je patrné, že některé z nich souvisí více s teoretickou částí našeho života (vzdělání) a jiné s praktickou (pracovní uplatnění, umění poradit si se životem). Schopnost dosahovat vyšších příjmů je záležitost z oblasti praktické aplikace teoretických poznatků, získaných studiem, pozorováním a výchovou. Selhat může jak první část – získávání znalostí, tak druhá – schopnost uplatnit je v praxi. Někteří lidé s velmi dobrou inteligencí nezískají vzdělání odpovídající jejich IQ. Důvody mohou být různé: od finančních, geografických a politických, až po například nadměrnou kritičnost vůči profesorům.

Nemenší význam má i sociální inteligence – schopnost zacházet s emocemi, rozpoznávat je a ovládat je, navazovat kvalitní a dlouhodobé vztahy a spolupracovat s ostatními. Sociální schopnosti mají značný vliv při získávání práce nebo zakázek – schopnost dohodnout se s lidmi, zapůsobit, dobře vycházet v pracovním kolektivu i s nadřízenými, schopnost vytvořit si vhodnou síť kontaktů a známostí a v neposlední řadě schopnost proniknout do tajů organizační struktury podniku nebo organizace, rozlišit kompetence, pochopit psaná i nepsaná pravidla chování v novém kolektivu, odhadnout, co lidé chtějí.
Dalšími faktory, které ovlivňují výši příjmu mohou být například:

Vzdělání

Jsou oblasti s tradičně vyššími platy (IT) a oblasti s platy nižšími (zemědělství). Výjimky samozřejmě existují a není jich málo, avšak nelze pominout fakt, že volba oboru budoucí příjmy značně ovlivňuje.

Struktura oborů i schéma vzdělávání na středních, vyšších a vysokých školách se rychle mění. V poslední dekádě byl položen důraz na zvýšení procenta lidí s vysokoškolským vzděláním, čímž univerzitní titul ztratil svou výjimečnost a nároky vysokoškoláků na „lepší“ místa jsou spíše minulostí. Dalším faktorem, který snižuje zaměstnatelnost a uplatnitelnost absolventů je nárůst oborů, které nepřipravují přímo ke konkrétnímu povolání. Zatímco do nedávné doby bylo možné studovat převážně jen obory s přímým uplatněním jako například medicína, právo, učitelství, tedy pro povolání, která na pracovním trhu vždy byla a budou třeba, dnes je možné získat titul z mnoha oborů, které tuto výhodu konkrétní profese nemají a proto uplatnění z nich je složitější.

Mimointelektové faktory jako je soustředění, vytrvalost, motivace nebo frustrační tolerance – schopnost nenechat se snadno rozhodit stresujícími událostmi. Ne vždy je také reálná možnost pracovat naplno – u mnoha lidí je profesní růst ovlivněn péčí o malé děti, místem bydliště, zdravotním stavem, nebo péčí o blízké osoby s handicapem či dlouhodobě nemocné.

Zdroj: http://finexpert.e15.cz


TIP: Registrujte se zdarma a získáte přístup k rozsáhlému a aktuálnímu přehledu příležitostí v oblasti práce a vzdělávání: nabídku volných míst, rekvalifikačních kurzů a zkoušek. Pokud chcete udržet krok s vývojem na pracovním trhu, budete si potřebovat neustále doplňovat vzdělání ve svém oboru anebo případně svou profesi zcela změnit. S obojím vám může pomoci portál www.vzdelavaniaprace.cz