Rozhovor: představujeme Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – autorizující orgán v rámci NSK

Chcete se stát autorizovanou osobou v rámci Národní soustavy kvalifikací? Nejdůležitějším krokem bude podání žádosti o autorizaci. Zajímá vás, jaké jsou podmínky získání autorizace, jak to vše probíhá, nebo na co si dát pozor? To se dočtete v rozhovoru s Mgr. Danou Mikšíkovou, kontaktní osobou za Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti autorizací (e-mail: dana.miksikova@msmt.cz).

Aktuální údaje k březnu 2022 v působnosti MŠMT

Počet PK Počet autorizovaných osob Počet autorizací PK Počet zkoušejících Počet držitelů osvědčení
52 260 338 829 21614

TOP 10 PK v gesci MŠMT:

Kód kvalifikace Název kvalifikace Držitelů
69-037-M Sportovní masáž 17455
75-001-T Lektor dalšího vzdělávání 2048
74-008-H Plavčík 498
34-024-H Fotoreportér 340
74-003-H Instruktor pilates 293
74-011-M Instruktor dětského plavání 233
74-010-M Instruktor plavání 157
75-004-R Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu 149
74-001-H Instruktor/instruktorka aerobiku 101
74-031-M Instruktor/instruktorka lezení na umělých stěnách 47

1. Paní Mikšíková, jaké jsou podmínky pro udělení autorizace?

Jedinou podmínkou pro udělení autorizace je správně vyplněná žádost o udělení autorizace v souladu se zákonem 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání (dále „zákon“), a odeslaná na příslušný autorizující orgán, který má v gesci požadovanou profesní kvalifikaci. Každá profesní kvalifikace má podle oborového zaměření svého obsahu svůj autorizující orgán – ministerstvo. To znamená, že například profese z oblasti vzdělávání a sportu spadají pod autorizující orgán Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, ale taková profese tatér nebo kosmetička zase spadá pod autorizující orgán Ministerstvo zdravotnictví.

Co je AUTORIZACE – (§ 2 písm. h) zákona o uznávání)

oprávnění fyzické nebo právnické osoby ověřovat způsobem vymezeným v příslušném hodnotícím standardu dosažení odborné způsobilosti fyzické osoby vymezené v příslušném kvalifikačním standardu profesní kvalifikace, pro kterou bylo oprávnění uděleno

Kdo může žádat o udělení autorizace: Každá fyzická nebo právnická osoba, která splní zákonné podmínky pro udělení autorizace podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání (dále „zákon“).

Formuláře žádostí jsou k nalezení na webových stránkách příslušného autorizujícího orgánu. Na webových stránkách Národní soustavy kvalifikací lze u každého kvalifikačního standardu dané profesní kvalifikace nalézt odkaz vedoucí přímo na stránky příslušného ministerstva.

Odkaz pro žádosti v gesci MŠMT naleznete zde: Pro žadatele o udělení autorizace, MŠMT ČR (msmt.cz)

Zde odkaz na stránky Národní soustavy kvalifikací: Národní soustava kvalifikací (narodnikvalifikace.cz)

2. Můžete prosím uvést nejčastější chyby, které se vyskytují v žádostech o udělení autorizace?

 • Neúplné žádosti bez příloh,
 • Nezaplacení správního poplatku za podání žádosti
 • Chybně zvolený formulář žádosti (FO, PFO, PO)
 • Chybějící datum v žádosti a podpisy
 • Nesplnění požadavku na odbornou způsobilost autorizované osoby podle hodnotícího standardu příslušné profesní kvalifikace (prokázání a doložení kvalifikace a praxe)
 • Doklad o svéprávnosti (Výpis údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel)
 • Nezbytné materiálně technické předpoklady k provádění zkoušek

3. Jaké máte zkušenosti s autorizovanými osobami před/při/po konání zkoušky.

Zkušenosti jsou s každou autorizovanou osobou individuální. Většinou již při samotném procesu udělování autorizace vzniká určitá představa o tom, jak si autorizovaná osoba povede a zda si uvědomuje svoji roli. V tomto procesu vnímám důležitost i autorizujícího orgánu, aby se budoucí autorizované osobě snažil poradit a objasnit povinnosti, které autorizované osobě po udělení autorizace vůči autorizujícímu orgánu vznikají.

Autorizovaná osoba je povinna se seznámit se všemi paragrafy platného znění zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (dále jen zákon č. 179/2006 Sb.), a související vyhlášky č. 208/2007 Sb., o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, které se týkají povinností autorizovaných osob a průběhu zkoušky, a znát aktuální znění hodnotícího standardu příslušné profesní kvalifikace.

Tyto povinnosti je nutné bezpodmínečně dodržovat. V důsledku jejich neplnění může dojít k odnětí autorizace.

 • co je nejčastěji předmětem kontroly autorizované osoby?

Autorizující orgán je oprávněn podle § 22 písm. e) zákona č. 179/2006 Sb. kontrolovat činnost autorizovaných osob, jimž udělil autorizaci. Tím se myslí, jak správnost postupu v procesu samotného zkoušení, tak i následně vydávání správného dokladu o zkoušce (Osvědčení o získání profesní kvalifikace).

 • jaké situace či problémy často řešíte s autorizovanou osobou?

Většina problémů souvisí právě s plněním povinností, které autorizované osoby mají vůči autorizujícímu orgánu. Velkou část povinností autorizovaná osoba může plnit přes informační systém ISKA, který je k tomu určen. Mnoho dotazů proto souvisí právě s tímto systémem, přes který autorizovaná osoba i tiskne osvědčení.

 • jaké jsou časté dotazy autorizované osoby před/při/po konání zkoušky?

Po udělení autorizace zasílá autorizující orgán informace určené pro autorizované osoby, kde je kompletně popsáno, co musí autorizovaná osoba udělat před, v průběhu a po zkoušce. Tyto informace jsou velmi podrobně zpracovány a autorizovaná osoba se spíše jen ujišťuje v momentě, kdy dělá svou první zkoušku.

 • jakých chyb se autorizovaná osoba nejčastěji dopouští

Častou chybou je neznalost hodnotícího standardu pro danou profesní kvalifikaci. Proto nastávají již chyby například při samotném zadávání termínu zkoušky, kde není často dodržena časová dotace na provedení zkoušky pro jednoho uchazeče. Další časté chyby jsou ve složení zkušební komise, kde si autorizovaná osoba neověří, že je k samotné zkoušce potřeba složení zkušební komise ze dvou nebo více členů. Velmi častým prohřeškem je špatně vydané osvědčení, které není v souladu se zákonnými náležitostmi (úřední listina, kulaté úřední razítko).

4. Chtěla byste na závěr autorizované osoby za něco opravdu pochválit?

Autorizované osoby, které spadají pod autorizující orgán MŠMT, bych chtěla pochválit za často bezproblémovou součinnost a ochotu komunikovat, když si s něčím neví rady. Zvláště nové autorizované osoby vnímají svoji roli velmi vážně a poctivě. Oceňuji také ochotu „starších“ autorizovaných osob se orientovat v případných změnách v hodnotícím standardu dané profesní kvalifikace. Celkově je znát, že pro většinu autorizovaných osob je jejich funkce nejen povinností, ale i srdcovou záležitostí.

Děkujeme za rozhovor.

Rozhovor: Představujeme Ministerstvo pro místní rozvoj – autorizující orgán v rámci NSK