Rozhovor: Představujeme Ministerstvo pro místní rozvoj – autorizující orgán v rámci NSK

Chcete se stát autorizovanou osobou v rámci Národní soustavy kvalifikací? Nejdůležitějším krokem bude podání žádosti o autorizaci. Zajímá vás, jaké jsou podmínky získání autorizace, jak to vše probíhá, nebo čeho se vyvarovat? To se dočtete v rozhovoru s Mgr. Renatou Prokopovou, kontaktní osobou za Ministerstvo pro místní rozvoj v oblasti autorizací (e-mail: renata.prokopova@mmr.cz).

Aktuální údaje za MMR k autorizacím

Počet PK Počet autorizovaných osob Počet autorizací PK Počet zkoušejících Počet držitelů osvědčení
72 213 654 1 634 14 422

Profesní kvalifikace (v gesci MMR) s nejvyšším počtem držitelů osvědčení

Jaké jsou podmínky pro udělení autorizace?

Podmínky pro udělení autorizace jsou stanoveny v zákoně č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání (dále „Zákon“). Žadatelem může být, resp. autorizovanou osobou se může stát každá fyzická nebo právnická osoba, neboť splní-li taková osoba všechny podmínky stanovené Zákonem, má na udělení autorizace právní nárok.

 K obecným podmínkám náleží např. doložení dokladu o tom, že zkoušející nemá omezenou svéprávnost, doložení výpisu z evidence rejstříku trestů, čestné prohlášení o „bezdlužnosti“, atd.  Konkrétní požadavky na odbornou způsobilost zkoušejícího (vzdělání a praxe v povolání) jsou uvedeny v hodnoticím standardu příslušné profesní kvalifikace (www.narodnikvalifikace.cz). V hodnoticím standardu jsou rovněž předepsány požadavky na materiálně-technické vybavení pro účely zkoušky, jehož zajištění žadatel prokazuje doložením seznamu stanoveného vybavení.

O udělení autorizace rozhoduje autorizující orgán (obvykle ministerstvo, jež je uvedené u každé profesní kvalifikace v Národní soustavě kvalifikací), a to na základě písemné žádosti.

Na webové stránce MMR https://www.mmr.cz/cs/ministerstvo/urad/autorizace-osob-v-oblasti-dalsiho-vzdelavani jsou dle typu žadatele uveřejněny příslušné žádosti o udělení autorizace.

Autorizace se uděluje na 5 let a je možné ji i opakovaně prodloužit vždy o dalších 5 let, a to na základě žádosti podané nejpozději 3 měsíce před uplynutím doby platnosti autorizace.

Podání žádosti o udělení / prodloužení platnosti autorizace podléhá správnímu poplatku. V případě udělení autorizace správní poplatek činí 1 500 Kč za každou profesní kvalifikaci uvedenou v žádosti, v případě prodloužení platnosti autorizace 500 Kč za každou profesní kvalifikaci uvedenou v žádosti.

Jaké máte zkušenosti s udělováním autorizací Vy, paní Prokopová?

O udělení autorizace rozhoduje správní orgán dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve správním řízení. Tímto předpisem jsou stanoveny lhůty pro vydání rozhodnutí, což je jeden z častých dotazů zájemců o udělení autorizace. Žadatelé o udělení autorizace obvykle chtějí konat i rekvalifikační kurzy a žádají zároveň MŠMT o udělení akreditace. Rozhodnutí o udělení autorizace z MMR je pak součástí žádosti podávané na MŠMT.

Na MMR se daří vydávat rozhodnutí do 30 dnů ode dne zahájení řízení, tj. ode dne, kdy žádost na MMR došla. V případě, že je tato doba delší, je to z důvodu, že žádost měla vady (nebyla úplná) a žadatel byl vyzván k jejímu doplnění.

Pouze u zlomku podaných žádostí se stane, že autorizaci udělit nelze, protože žadatel nesplnil některou z podmínek. Jak jsem již uvedla, žadatel musí splnit podmínky všechny, tj. nesplněním byť jediné z nich ztrácí nárok na udělení autorizace. Nesplnění jedné podmínky nelze nahradit splněním podmínky jiné, rovněž nesplnění podmínky nelze prominout.

Velká část žádostí je podána s vadami (o tom se podrobněji zmíním dále). Pokud taková žádost správnímu orgánu dojde, žadatel je vyzván k jejímu doplnění. Téměř vždy se vady podaří odstranit (např. žadatel zapomněl přiložit k žádosti nějaký doklad), tj. po doplnění, autorizaci lze udělit. Vyzývání žadatelů k doplnění žádostí celý proces ale významně prodlužuje a v neposlední řadě zvyšuje i administrativní náročnost celého procesu.

Udělení autorizace je formální proces s přesně stanovenými postupy. Žadatelé o udělení autorizace jsou odborníky v jiných oborech, než je správní právo, a kromě několika právních předpisů neexistuje žádný dokument, který by autorizovaným osobám poskytl podrobnější návod k jednotlivým postupům při udělení / prodloužení platnosti autorizace, příp. k činnostem autorizované osoby před zkouškou / při zkoušce / po zkoušce. Z tohoto důvodu se MMR rozhodlo pomoci jak žadatelům o autorizaci, tak autorizovaným osobám a na webové stránce MMR uveřejnilo podrobnější informace k jednotlivým situacím. Uveřejnění „metodiky“ autorizované osoby velmi ocenily, rovněž ubylo nejen telefonických dotazů, ale snížil se i počet žádostí podaných s vadami.

Informace k udělení / prodloužení platnosti autorizace:
https://www.mmr.cz/cs/ministerstvo/urad/autorizace-osob-v-oblasti-dalsiho-vzdelavani oddíl Dokumenty/Udělení, prodloužení platnosti autorizace

Informace k postupům v souvislosti s konáním zkoušky:
https://www.mmr.cz/cs/ministerstvo/urad/autorizace-osob-v-oblasti-dalsiho-vzdelavani oddíl Dokumenty/Pro autorizované osoby/Základní povinnosti autorizovaných osob a informace pro ně

Uveďte prosím nejčastější chyby, které se vyskytují v žádostech o udělení autorizace.

Většiny chyb se dle mého názoru žadatelé dopouští z nepozornosti. V roce 2018 MŠMT, což je gestor Zákona, všechny formuláře žádostí revidovalo. Formuláře jsou přehledné a návodné. K některým částem jsou přímo připraveny přílohy, v nichž stačí doplnit údaje a podepsat. Podání žádosti bez vad by tedy neměl být zásadní problém. Realita je ovšem jiná.

Žádost žadatel zapomene podepsat, neuvede datum podpisu žádosti, příp. žádost podepíše osoba, která není oprávněna jednat jménem žadatele, a pokud oprávněna k jednání za žadatele je, do žádosti není přiložena plná moc k zastupování. Je-li v žádosti předepsán konkrétní doklad, např. maturitní vysvědčení, výpis z evidence Rejstříku trestů, nelze akceptovat osvědčení z absolvování kurzu, příp. čestné prohlášení žadatele, že je bezúhonný. Je-li předepsáno, že doklad, např. výpis z evidence Rejstříku trestů nesmí být starší 3 měsíců, nelze akceptovat doklad starší. Též se stává, že vyplňuje-li žadatel údaje dané osoby do více částí žádosti, v každé takové části u dané osoby uvede jiné osobní údaje (např. datum narození). Někdy i některý oddíl žádosti žadatel úplně vynechá a pak k určité podmínce daný doklad chybí.

Často žadatel přiloží k žádosti dokumenty z jiných řízení, aniž by zjistil, že se dokumenty týkají úplně jiných osob, než uvedl v žádosti, příp. se údaje vztahují k jiným profesním kvalifikacím, dokumenty již nejsou aktuální atd.

Další skupina chyb plyne z toho, že si žadatel zvolí chybný formulář k udělení autorizace. V úvodu jsme zmínila, že pro udělení autorizace Zákon stanoví podmínky. Tyto podmínky Zákon stanoví odlišně pro různé osoby žádající o autorizaci (fyzická osoba, fyzická osoba podnikající; právnická osoba, právnická osoba – škola). Z tohoto důvodu jsou připraveny formuláře k udělení autorizace, aby žadatel prokázal právě ty podmínky, které jsou předepsány. Je logické, že pokud žadatel vybere nesprávný formulář, nemůže prokázat stanovené podmínky.

Podání žádosti o udělení autorizace na nesprávném formuláři nezpůsobuje automaticky neudělení autorizace. Avšak řízení se prodlouží. Správní orgán musí identifikovat podmínky, které žadatel neprokázal, a žadatele vyzvat k doplnění žádosti. Nejčastěji se této chyby dopouštějí školy, které se pravděpodobně domnívají, že samotný název „škola“ je opravňuje podat žádost postupem pro právnickou osobu – školu. Škola však může formulář pro školu použít pouze za podmínek 11 odst. 3 Zákona, což je uvedeno i v úvodu formuláře. Pravděpodobně se žadatelé dají rovnou do vyplňování údajů ve formuláři, aniž by si pozorně pročetli uvedené informace.

Jako poslední kategorii bych ve výčtu uvedla nedostatky v oblasti prokázání podmínky odborné způsobilosti. Každému žadateli bych skutečně doporučila před podáním žádosti a zaplacením správního poplatku prostudovat si v Národní soustavě kvalifikací, v hodnoticím standardu příslušné kvalifikace oddíl Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby / autorizovaného zástupce (= zkoušejícího) a zvážit, zda uvedené osoby, které navrhl jako zkoušející, stanovené požadavky splňují. S ohledem na nutnost prokázání všech podmínek, je zcela marné podávat žádost, pokud je např. předepsáno doložení maturitního vysvědčení a budoucí zkoušející takový doklad nemá, příp. je stanoveno, že je třeba doložit vysokoškolský diplom nejméně bakalářského studijního programu se zaměřením na stavebnictví a zkoušející má sice vysokoškolský diplom, ale se zaměřením na učitelství. Také je vhodné, aby se žadatel ujistil, zda skutečně odbornou praxi v daném povolání v délce 5 let nejen má (což obvykle není problém), ale zda ji může prokázat nějakými doklady. Živnostenský list, příp. životopis obvykle k prokázání odborné praxe nepostačuje (živnostenský list skutečný výkon činností neprokazuje; jde „o oprávnění k výkonu činnosti“, nikoli o doklad o výkonu činnosti).

Má autorizovaná osoba povinnost informovat autorizující orgán o změnách, které nastaly v době platnosti autorizace?

Ano. Autorizovaná osoba musí písemně informovat autorizující orgán, který jí udělil autorizaci o změnách, které nastaly v době platnosti autorizace (které se např. týkají splnění podmínek pro udělení autorizace, identifikačních údajů autorizované osoby, autorizovaných zástupců), a to do 15 dnů ode dne, kdy se autorizovaná osoba o změně dozvěděla.

Porušení povinnosti informovat autorizující orgán o změnách je Zákonem považováno za závažné porušení právních předpisů a je důvodem pro odnětí autorizace.

V případě, že je autorizace autorizované osobě odejmuta pro závažné porušení právních předpisů, v následujících 5 letech ode dne právní moci rozhodnutí o odnětí autorizace jí není možno pro danou profesní kvalifikaci autorizaci udělit.

Uveďte prosím, jaké máte zkušenosti s autorizovanými osobami před/při/po konání zkoušky.

  1. Co je nejčastěji předmětem kontroly autorizované osoby?

Dle § 22 písm. e) Zákona je autorizující orgán oprávněn kontrolovat činnost autorizovaných osob, jimž udělil autorizaci, včetně správnosti postupu při provádění zkoušek a vydávání osvědčení, a to zejména prostřednictvím přítomnosti svých zástupců při zkouškách.

Z uvedeného znění je zřejmé, že nejčastěji jsou autorizované osoby kontrolovány při konání zkoušek, kdy zástupci ministerstva sledují, zda autorizovaná osoba dodržuje všechny povinnosti plynoucí jí ze Zákona, zejména zda zkouška probíhá podle hodnoticího standardu. Vedle kontroly zkoušek autorizující orgán kontroluje dokumenty ze zkoušek (Záznamy o průběhu a výsledku zkoušky a Osvědčení), které mu autorizovaná osoba ve stanovené lhůtě zasílá k archivaci.

Kontrola však není omezena pouze na zkoušku, příp. dokumenty ze zkoušky. Proces kontroly činnosti autorizovaných osob je průběžný, autorizovaná osoba ani nemusí tušit, že je „kontrolována“, už tím že např. autorizujícímu orgánu odesílá kopie pozvánek ke zkoušce či uveřejňuje termíny zkoušek, má autorizující orgán dostatečný přehled o její činnosti jako autorizované osoby.

  1. Jaké situace či problémy často řešíte s autorizovanou osobou?

Mnoho dotazů od autorizovaných osob je k systému ISKA (Informační systém kvalifikací a autorizací), prostřednictvím něhož autorizovaná osoba může plnit povinnosti stanovené Zákonem, zadává do něj termíny zkoušek, tiskne pozvánky ke zkoušce, tiskne dokumenty ze zkoušek.

Některé dotazy se daří vyřešit na úrovni autorizujícího orgánu. Dotazy zejména technického rázu pak řeší správce systému.

  1. Jaké jsou nejčastější dotazy autorizované osoby před/při/po konání zkoušky?

Nejvíce dotazů směřuje na autorizující orgán od budoucích autorizovaných osob, když zvažují podání žádosti o udělení autorizace a chtějí se ubezpečit, zda zvolily správný formulář, popř. potřebují si ujasnit způsob prokázání jednotlivých podmínek.

Vzhledem k uveřejnění metodiky (viz výše), v níž jsou postupy před/při/po konání zkoušky poměrně detailně popsány, dotazy ke zkouškám nejsou časté.

Zřídka se některá autorizovaná osoba ozve před konáním první zkoušky, aby konzultovala průběh zkoušky, zda vše správně připravila.

V souvislosti s přípravou zkoušky je nejvíce dotazů k pořízení „úředního razítka“, jehož otiskem je nutné opatřit Osvědčení, které autorizovaná osoba vydává uchazeči, pokud je u zkoušky úspěšný.

  1. Jakých chyb se autorizovaná osoba nejčastěji dopouští?

Některé autorizované osoby mají v rámci transparentnosti zkoušky zájem zkoušku konat s větším počtem zkoušejících, než stanoví hodnoticí standard dané profesní kvalifikace. To ale pravidla neumožňují a zkouška se musí konat právě před tolika zkoušejícími, kolik je stanoveno ve standardu profesní kvalifikace.

Velmi často autorizovaná osoba nesprávně vyplní osvědčení o zkoušce. Zvolí špatný formulář, nevyplní všechny údaje, vyplní je chybně, neopatří osvědčení otiskem úředního razítka, zkoušející osvědčení nepodepíše, příp. osvědčení podepíše jiná osoba (ředitel společnosti), která však nebyla zkoušejícím. V takovém případě autorizující orgán vyzve autorizovanou osobu, aby vystavila nové osvědčení, které bude bez vad.

Někdy autorizované osoby ve lhůtě opomenou autorizující orgán informovat o změnách, např. sdělit, že autorizovaná osoba změnila sídlo, název, že určitá osoba přestala vykonávat činnost autorizovaného zástupce.

Chtěla byste na závěr autorizované osoby za něco opravdu pochválit?

Ze zkušenosti mohu uvést, že spolupráce s autorizovanými osobami v oblasti profesních kvalifikací, které patří do působnosti MMR, je velmi dobrá. Aby celý proces dalšího vzdělávání fungoval, je třeba, aby všechny subjekty, je-li to možné, byly skutečnými partnery. Autorizující orgán nejen rozhoduje o udělování autorizací a kontroluje činnost autorizovaných osob, ale i poskytuje metodickou pomoc. Určitě nejsou na místě obavy některých autorizovaných osob oslovit autorizující orgán, pokud si nejsou nějakým postupem jisté, a požádat o objasnění. Všem autorizovaným osobám, s nimiž jsem byla, příp. jsem v kontaktu, sděluji, že budou-li cokoli týkající se autorizací potřebovat, ať se neváhají na autorizující orgán obrátit dříve, než problém nastane.

Skutečně vždy ocením, pokud volá žadatel o udělení autorizace a sdělí, že si již vše na stránkách MMR k autorizacím přečetl, prostudoval a že má už jen pár konkrétních otázek. Vzhledem k tomu, že žadatel je připravený, orientuje se v základní terminologii, oba si ušetříme hodně času. Na druhou stranu žadateli, který se k informacím na webové stránce nepropracoval, se dostane stejných informací, jen vše vysvětluji od počátku, což trvá mnohem déle.

TIP: Sledujte trendy na pracovním trhu, ve vzdělávání a novinky z Národní soustavy kvalifikací na www.blog.vzdelavaniaprace.cz