Staňte se autorizovanou osobou a umožněte zájemcům získat novou profesní kvalifikaci

Celoživotní učení a další vzdělávání hraje ve vzdělávacím systému nezastupitelnou roli. Zaměstnanci, ale také zaměstnavatelé si jsou vědomi potřeby vzdělávat (se) a rozvíjet nové dovednosti a znalosti. Tím reagují nejen na změny a požadavky trhu práce, ale také upevňují svou pozici.

„Podpořte trh práce a pomozte občanům získat potřebnou kvalifikaci.“

Kdo je autorizovaná osoba a co dělá

Autorizovanou osobou je fyzická nebo právnická osoba, která získala oprávnění ověřovat dosažení odborné způsobilosti pro výkon určité pracovní činnosti podle standardu příslušné profesní kvalifikace. Při své činnosti se řídí pravidly danými zákonem č. 179/2006 Sb. Zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

„Zkouška není formalita! Je zárukou odbornosti.“

Autorizované osoby mají právo organizovat zkoušky z profesních kvalifikací a vystavovat jejich úspěšným absolventům osvědčení o získání příslušné profesní kvalifikace. Jde o fyzické nebo právnické osoby, které splňují požadavky zákona o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a hodnotícího standardu dané profesní kvalifikace. Za tuto činnost mají právo inkasovat od žadatelů o zkoušku finanční úhradu odrážející náročnost přezkušování.

Jak se stát autorizovanou osobou?

První podmínkou získání autorizace je podání žádosti na příslušné ministerstvo a zaplacení správního poplatku 1 500 Kč za každou profesní kvalifikaci. Formuláře žádostí jsou ke stažení na webových stránkách jednotlivých ministerstev (např. MŠMT) a k jejich správnému vyplnění napomáhá jednotný informační systém. Pokud autorizovaná osoba splní všechny náležitosti dané zákonem a hodnotícím standardem příslušné profesní kvalifikace, je jí v režimu správního řízení vydáno rozhodnutí o udělení autorizace s platností na 5 let.

„Národní soustava kvalifikací obsahuje téměř 1 300 profesních kvalifikací a jejich počet dále roste. V České republice působí více než 1 000 autorizovaných osob.“

Všechny platné standardy profesních kvalifikací, pro které lze získat autorizaci, jsou zveřejněny na webových stránkách NSK. V sekci autorizované osoby je možné najít informace o tom, jak se stát autorizovanou osobou, absolvovat e-learningový kurz a seznámit se se všemi právy a povinnostmi vyplývajícími ze zákona.

Jste vzdělávací organizace, odborník nebo kariérový poradce? 

Máte zájem stát se autorizovanou osobou? 

Navštivte web Národní soustavy kvalifikací, kde najdete odpovědi na vaše otázky nebo kde můžete propagovat vaše kurzy či si udělat představu o zkoušce z profesní kvalifikace.