Víte, že jako škola si můžete zažádat o úhradu nákladů spojených s konáním závěrečných zkoušek?

Občané České republiky, kteří jsou držiteli osvědčení o získání profesních kvalifikací (kterými doloží získání úplné profesní kvalifikace), mohou požádat jakoukoliv střední školu o vykonání závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky nebo absolutoria na konzervatoři (dále jen „závěrečná zkouška“).

Na základě § 23 zákona č. 179/2006 Sb. má škola, která umožnila zájemcům konání závěrečných zkoušek, nárok na úhradu nezbytných prokazatelných nákladů spojených s konáním těchto závěrečných zkoušek.

Mohlo by vás zajímat:

Do 30 dnů po konání závěrečných zkoušek zašle škola žádost o proplacení nezbytných prokazatelných nákladů. V žádosti uvede identifikační údaje školy a vyčíslení nákladů (mzdové včetně pojištění, materiální, na služby, pronájem prostor apod.), obory a počty osob konajících zkoušku v daném termínu.

Krajský úřad následně bezodkladně písemně požádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o proplacení takto doložených výdajů. Na základě této žádosti je krajskému úřadu ministerstvem zaslána odpověď, že bylo žádosti vyhověno, a do 30 dnů od data vyhovění žádosti jsou mu na jeho účet poskytnuty požadované prostředky. Tyto prostředky pak krajský úřad bez zbytečného odkladu zašle žádající škole.

TIP:Pokud chcete udržet krok s trendy na pracovním trhu, sledujte http://blog.vzdelavaniaprace.cz/. Potřebujete si neustále doplňovat vzdělání ve svém oboru anebo chcete změnit svou profesi úplně? Pak navštivte portál www.vzdelavaniaprace.cz nebo www.narodnikvalifikace.cz.