Volba střední školy značně ovlivní celý život člověka

Jaké novinky připravují vzdělávací instituce Olomouckého kraje, jak zažádat o krajské stipendium a co udělat před podáním přihlášky na střední školu jsme se ptali vedoucího Odboru školství a mládeže Krajského úřadu Olomouckého kraje, Miroslava Gajdůška.

* Vzdělávací nabídka středních škol v Olomouckém kraji je poměrně široká. Připravují střední školy pro uchazeče v letošním školním roce nějaké nové obory vzdělání, případně jaké?

Ve školním roce 2018/2019 je na středních školách v Olomouckém kraji nabízeno několik nových oborů vzdělání, které reflektují požadavky trhu práce, jsou atraktivní pro uchazeče a vhodně doplňují oborovou strukturu školy. Tyto obory vzdělání pak nahrazují obory, o které není zájem ze strany zaměstnavatelů a uchazečů. Při schvalování žádostí o zápis nového oboru vzdělání zohledňujeme uplatnitelnost absolventů na trhu práce, snahu omezit duplicitu otevíraných oborů vzdělání, ale i požadavky uchazečů a jejich zákonných zástupců. Vzhledem k této skutečnosti můžeme konstatovat, že vzdělávací nabídka v Olomouckém kraji je vyvážená a velice pestrá.

* Olomoucký kraj podporuje žáky středních škol svým stipendijním programem. Můžete nám přiblížit tento program?

Olomoucký kraj dlouhodobě věnuje podpoře technického a odborného školství velkou pozornost. V rámci Podpory polytechnického vzdělávání a řemesel v Olomouckém kraji poskytuje Olomoucký kraj stipendia na vybrané obory vzdělání žákům učňovských oborů a žákům technických oborů zakončených maturitní zkouškou. Podpora polytechnického vzdělávání a řemesel v Olomouckém kraji navazuje na systém stipendií Olomouckého kraje, kdy žáci učňovských oborů jsou podporováni od školního roku 2010/2011. Žáci technických oborů zakončených maturitní zkouškou jsou podporováni od školního roku 2014/2015. Cílem Podpory polytechnického vzdělávání a řemesel v Olomouckém kraji je zvýšit zájem žáků o studium vybraných, dlouhodobě perspektivních učebních oborů s vysokou uplatnitelností na trhu práce, podporovat aktivity vedoucí ke zvýšení počtu žáků v technických oborech vzdělání zakončených maturitní zkouškou perspektivních na trhu práce, motivovat žáky k lepším výsledkům v oblasti chování i vzdělávání a podporovat trh práce zajištěním dostatku kvalifikované pracovní síly v uvedených oborech. Olomoucký kraj od školního roku 2018/19 podporuje celkem 45 oborů, z toho je 30 učebních oborů a 15 technických oborů zakončených maturitní zkouškou.

* Blíží se doba, kdy se deváťáci a jejich rodiče budou rozhodovat, na kterou školu podat přihlášku. Co byste doporučil deváťákům a jejich rodičům před podáním přihlášky učinit?

Volba správné střední školy je jedním z nejdůležitějších rozhodnutí v životě mladého člověka. Je to volba, která do značné míry ovlivní celý jeho život, a proto je nutné výběru vhodné střední školy věnovat velkou pozornost. Zaměřit se nejen na atraktivitu oboru, ale také na uplatnitelnost na trhu práce. Informace o vzdělávací nabídce středních škol můžou žáci základních škol a jejich rodiče získat na prezentačních výstavách oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol Olomouckého kraje SCHOLARIS, které se tradičně konají v průběhu měsíce listopadu ve městech Olomouc, Prostějov, Přerov, Šumperk a Jeseník. Doporučil bych také osobní návštěvu školy, jejichž vzdělávací nabídka žáky a rodiče zaujme, a to v rámci Dne otevřených dveří. V rámci těchto dnů mají zájemci o studium možnost nahlédnout do školních prostor a získat další informace o studiu. Termíny konání jsou zveřejněny na webových stránkách jednotlivých škol. Výbornou pomůckou je také publikace Atlas školství 2019/2020, který přináší přehled všech středních a vyšších odborných škol všech zřizovatelů v Olomouckém kraji. Atlas školství je průvodcem v široké nabídce studijních a učebních oborů, které jednotlivé střední školy nabízejí. U jednotlivých škol jsou uvedeny nejen obory vzdělání, které škola nabízí, ale také kontaktní informace na odpovědné pracovníky a informace o počtech přijímaných žáků. V publikaci jsou uveřejněny rovněž podrobné informace k přijímacímu řízení.

* V případě dětí se speciálními vzdělávacími potřebami je rodičům doporučena návštěva školského poradenského zařízení. Řada z nich však má z návštěvy poradny obavy.

Poradna není místo, kde by měli dítěti ublížit. Naopak, je to místo, kde dítěti pomohou najít cestu k úspěchu. V poradně působí kvalifikovaní odborníci, kteří dítěti pomohou, poradí jak s ním pracovat a jak zmírnit jeho obtíže. V neposlední řadě pedagogicko – psychologická poradna vypracuje pro školu doporučení, ve kterém stanoví podpůrná opatření, která by měla dítěti ve škole pomoci při zvládání obtíží – speciální učebnice, učební pomůcky, hodiny výuky navíc, popřípadě asistenta pedagoga nebo speciálního pedagoga. Na základě tohoto doporučení dostane škola prostředky na financování daných podpůrných opatření.

* Co dělat, když se dítěti nedaří v běžné škole, ani za fungování všech podpůrných opatření?

V Českérepublice máme skvěle fungující síť speciálních škol. Olomoucký kraj zřizuje a podporuje speciální školy v celém kraji. Pokud dítě selhává v běžné škole, může se rodič po domluvě s pedagogicko–psychologickou poradnou nebo speciálně pedagogickým centrem zaměřit na přeřazení dítěte do vhodné školy, která se zabývá vzděláváním dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Tyto školy jsou na velmi dobré úrovni a žákům nabídnou nejenom odpovídající tempo, nižší počet žáků ve třídě, pedagogy, kteří ví jak s žáky pracovat, ale i větší zaměření na získání správných pracovních návyků a větší samostatnosti žáků.

* V současné době se i ve školství neustále skloňuje nutnost používat informační technologie nejen v hodinách výpočetní techniky. Jak se s touto problematikou potýkají školy v Olomouckém kraji?

Odpověď na tuto otázku nabídla krajská konference pod názvem Aktuální trendy digitálního vzdělávání v Olomouckém kraji, která se konala 1. října 2018 v BEA centru v Olomouci v rámci realizace projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje. Pedagogičtí pracovníci se na konferenci mohli seznámit s moderními metodami, pomůckami a digitálními aplikacemi, které usnadňují výuku. Na programu konference bylo vystoupení zástupců Microsoft, Google a evropské vzdělávací platformy EPALE. V průběhu akce se zájemci mohli seznámit například s neomezeným datovým úložištěm, různými pro výuku využitelnými aplikacemi pro PC i mobilní telefony, 3D modely a představeno bylo také nové Digidoupě, které jako součást projektu Učitel 21 vzniklo na Pedagogické fakultě UP Olomouc. Specifikem konference byla skutečnost, že na dopolední přednášky navázaly dvě série workshopů, kde si účastníci mohli pod vedením zkušených lektorů sami vyzkoušet jednotlivé digitální pomůcky a produkty. Pro školství je velmi důležité, aby drželo krok s vyspělými technologiemi. Díky nim může být vzdělávání nejen efektivnější, ale zároveň i zajímavější pro samotné žáky a studenty.

*Nové obory vzdělání

• Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 nabízí nový obor Gymnázium šestileté. Tento obor vzdělání nahradil Gymnázium osmileté, které škola již nabízet nebude. Důvodem byla změna vzdělávací nabídky gymnázií v okrese Přerov. Obor gymnázium šestileté je zaměřen na výuku cizích jazyků s využitím metody CLIL, tedy výuku vybraných předmětů v cizím jazyce. • Střední odborná škola Prostějov nově nabízí maturitní obor Gastronomie se školním vzdělávacím programem zaměřeným na výživové poradenství. Tento nový obor vhodně doplňuje stávající vzdělávací nabídku. Zaměření školního vzdělávacího programu na výživové poradenství nemá v nabídce žádná střední škola v Olomouckém kraji. • Střední škola sociální péče a služeb, Zábřeh, nám. 8. května 2 nově nabízí učební obor Pekař. Škola tak rozšířila vzdělávací nabídku o obor, po němž je v regionu poptávka ze strany zaměstnavatelů. Současně patří mezi obory podporované v rámci programu „Podpora polytechnického vzdělávání a řemesel v Olomouckém kraji“. Také pro příští školní rok, tj. s účinností od 1. září 2019 připravují střední školy zřizované Olomouckým krajem pro uchazeče nové obory vzdělání: • Střední odborná škola Litovel požádala o zápis oboru vzdělání Technologie potravin se školním vzdělávacím programem zaměřeným na výrobu nápojů. Uvedený obor vhodně doplňuje vzdělávací nabídku školy a současně umožňuje návaznost na stávající učební obor Výrobce potravin. Škola zápisem nového oboru reaguje na poptávku regionálních potravinářských firem, které se potýkají s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků z oboru potravinářství. • Střední škola řezbářská, Tovačov, Nádražní 146 požádala o zápis oboru Design interiéru. Školní vzdělávací program bude zaměřen na Design a konstrukce nábytku.

Zdroj: 06. 11. 2018    Olomoucký deník    Strana 62    Vzdělávání – přílloha

Náš tip: Registrujte se zdarma a získáte přístup k rozsáhlému a aktuálnímu přehledu příležitostí v oblasti práce a vzdělávání: nabídku volných míst, rekvalifikačních kurzů a zkoušek. Pokud chcete udržet krok s trendy na pracovním trhu, budete si potřebovat neustále doplňovat vzdělání ve svém oboru anebo případně svou profesi zcela změnit. S obojím vám může pomoci portál www.vzdelavaniaprace.cz.