Zahájeny změny v tuzemském řemesle

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (dále AMSP ČR), společně s 23 profesními spolky zahajuje historicky největší ofenzivu na podporu řemesel. I přes různorodost živnostenských profesí, začínají tuzemští řemeslníci a jejich odborní zástupci sjednocovat zájmy v oblasti kvality výrobků a služeb, přístupu ke vzdělávání a prezentace odborné práce.

Rok řemesel 2016 se tak stává milníkem pro vnímání řemesla jak u odborné veřejnosti, tak ve společnosti obecně. Záštitu nejvýznamnější podnikatelské aktivitě roku poskytnl prezident Miloš Zeman, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Řemeslný fortel, česká dovednost, univerzálnost a technická zručnost měly ve světě vždy velmi dobrý zvuk. Vyspělost tuzemské ekonomiky a velmi dobrá obslužnost měst a obcí byly vždy úzce spojeny s širokou nabídkou řemeslných profesí ve všech regionech. Systémy kvalitního českého vzdělávání byly vždy spojeny s výukou předmětů, které dávaly základ pro udržení trendu české tvořivosti a uznávané kvality výrobků i služeb. Bohužel, ve všech těchto oblastech začínáme ztrácet.

Analýza AMSP ČR ukazuje, že v ČR je sice vydáno 907 tisíc živnostenských oprávnění v živnosti řemeslné, což činí 27,8 % všech vydaných živnostenských listů. Varující je ale trend, kdy rapidně klesá dynamika vzniku nových řemeslných oprávnění, zatímco za posledních 15 let byl průměr více jak 24 tisíc nových řemeslných živností za rok, v posledním roce je to již pouhých necelých 10 tisíc nových živnostenských řemeslných oprávnění. Nejvíce řemeslníků je v Praze, Středočeském a Jihomoravském kraji, kde je v každém kraji vydaných více jak 100 tisíc řemeslných živnostenských listů, nejméně potom v Karlovarském kraji, kde je vydaných pouhých 26 tisíc řemeslných oprávnění. Cizinci podnikající v ČR si zřizují řemeslnou živnost ve 13 %, což je méně jak polovina než naši podnikatelé.

Nesystémová podpora profesně orientovaného vzdělávání, vysoká orientace na virtuální ekonomiku, dlouhodobá absence koncepční podpory řemesel, ale i roztříštěnost zájmů jednotlivých spolků a řemeslníků samých mají za důsledek, že v mnoha oborech rapidně ubývá kvalifikovaných lidských zdrojů, naopak roste počet těch, kteří podnikají v oblasti odborných řemesel bez jakékoliv kvalifikace, garance bezpečnosti, nemluvě o kvalitě. Například podíl tzv. hodinových manželů na dodávkách činí podle analýzy AMSP ČR již 20 %. To přináší nejen pokles kvality řemeslné práce, ale roste tím i podíl šedé ekonomiky, neboť dodavatelé nemohou řádně vykázat dodávku, ke které nemají oprávnění. Rok řemesel 2016 si klade za cíl tento trend otočit a zahájit ve všech oblastech spojených s řemeslem klíčové změny.

Rok řemesel bude cílit jak na koncové zákazníky, pro které bude vytvořen jasný systém porovnávání a garantování kvality, tak na odbornou veřejnost, v rámci které dojde k zásadnímu posílení profesních spolků a odborných škol. Dalším cílovým segmentem bude státní správa, kde dojde jak k zahájení legislativních změn v živnostenském podnikání, tak k cílené podpoře vzdělávání. Důležité zaměření Roku řemesel bude i na domácnostech, s cílem vyšší motivace při rozhodování o studiu na odborných a středních technických školách.

JAK POSÍLÍME KVALITU?

Tlakem na odbornost, posílení rolí profesních spolků a odborných škol, vysvětlováním veřejnosti, jak vybírat kvalitní službu a výrobek. Ve spolupráci se společností Mediatel představujeme největší tuzemský internetový vyhledávač Mistři řemesel (www.mistriremesel.cz), který bude nejen zdarma nabízet největší výběr řemeslníků, ale jako vůbec první rozlišuje jejich kvalitu a u prověřených z nich garantuje odbornou práci. Zahajujeme současně masivní kampaň na podporu odborného školství, včetně vyhodnocování kvalitních škol učňovského a středního typu.

„Zapojení společnosti Mediatel do projektu Rok řemesel 2016 je logickým pokračováním dvacetileté tradiční spolupráce s řemeslníky a živnostníky a zároveň podporou rozvoje malého a středního podnikání v České republice,“ uvádí generální ředitel společnosti Mediatel, s. r. o., Luboš Čipera. „Portál Mistriremesel.cz si klade za cíl uspokojit požadavky koncového zákazníka hledajícího služby nebo produkty s maximální kvalitou, garantovanou příslušností k cechu nebo profesnímu spolku,“ doplňuje Luboš Čipera.

JAK UPRAVÍME LEGISLATIVU?

Připravujeme změny živnostenského zákona, které upraví podmínky pro vstup do řemeslných oborů, a to zejména s ohledem na bezpečnost a kvalitu odváděné práce. Ve spolupráci s profesními spolky, Hospodářskou komorou a příslušnými resorty připravíme podmínky pro mistrovské zkoušky. Budeme iniciovat vytvoření legislativní podpory pro výuku praktických předmětů na základních školách, aktualizaci oborů středních technických škol a jejich větší provázanost s učňovským vzděláváním. „Rok řemesel přichází po Roce technického vzdělávání a pro Ministerstvo průmyslu a obchodu jsou obě témata velmi důležitá. V tomto ekonomicky silném období, kdy je dlouhodobě vysoká poptávka po technicky vzdělaných zaměstnancích, je potřeba zaměřit veškerou možnou podporu na tato odvětví, aby se Česká republika co nejdříve dokázala vyrovnat s nedostatkem techniků a řemeslníků,“ řekl ministr Jan Mládek.

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová k tomu doplňuje: „Technické a odborné vzdělávání patří dlouhodobě k prioritám MŠMT, dostatečná pozornost a finanční prostředky mohou zajistit růst kvality a vzdělávání této oblasti. Řemesla potřebujeme, techniky taky. Mým cílem proto je umožnit každému dítěti rozvíjet se v manuálních dovednostech a tvořivosti. Aktuálně máme několik programů, které cílí na podporu manuální zručnosti, polytechnického vzdělávání, odborné přípravy a dalších aktivit již od útlého věku až po středoškolské vzdělání. Rok řemesel velice vítám, jistě přispěje k obnovení prestiže a pomůže popularizovat řemeslo jako důležitou součást udržitelného rozvoje regionů a zajímavou profesní volbu pro mladou generaci.“

JAK PŘESVĚDČÍME VEŘEJNOST?

Připravíme desítky předváděcích řemeslných akcí a podpoříme stovky profesních aktivit v regionech. Společně s Komerční bankou a dalšími partnery zviditelníme nejvýznamnější řemeslné počiny a konkrétní profese. Připravujeme pořady s Českou televizí a speciální řemeslné seriály s vydavatelstvím Mafra. Chystáme desítky publikací, průzkumů, analýz a budeme cíleně přesvědčovat veřejnost, jak vybírat vhodné dodavatele řemeslných služeb, v jakých cenových relacích se jejich služby pohybují, jak porovnávat kvalitu nebo třeba jak přistupovat k reklamacím.

Ministr zemědělství Marian Jurečka k projektu Rok řemesel 2016 uvádí: „Řemesla a venkov k sobě tradičně patří, jsou jedním z velmi důležitých způsobů, jak udržet na venkově nejenom zaměstnanost, ale i dobrý životní standard obyvatel. Ministerstvo zemědělství podporuje řemesla například investicemi na založení nebo rozvoj pekárny, pivovaru, nebo truhlářské dílny. Jde nám o to, aby se na venkově rovnoměrně rozvíjely všechny oblasti, které jsou nezbytné pro kvalitní a plnohodnotný život.“

„Jsme rádi, že můžeme navázat na dosavadní spolupráci s AMSP na projektu Fandíme řemeslu a dále tak rozšířit podporu řemeslníků a řemeslných cechů jako tradičně významné skupiny klientů Komerční banky,“ uvádí Radek Basár, zástupce výkonného ředitele Marketing a Komunikace Komerční banky, a. s.

„Úlohou médií je společenskou odpovědností podporovat smysluplné projekty. Mediální skupina Mafra chce přispět ke snaze přesvědčit veřejnost, že řemeslo, které mělo v ČR kdysi tradici, si opět zaslouží větší respekt. AMSP ČR přišla v loňském roce s nabídkou na partnerství k projektu, který má řemeslnou tradici v ČR obnovit, a tak v MF Dnes, největším zpravodajském deníku u nás, vycházel na podzim seriál Nej řemeslníci, kde jsme představovali nejlepší zástupce jednotlivých cechů a řemeslných profesí ve všech krajích. Toto předkolo naší spolupráce bylo úspěšné, a proto jsme se dohodli na spolupráci i v roce 2016 a stali se Generálním mediálním partnerem projektu Rok řemesel 2016,“ říká Štěpán Košík, předseda představenstva Mafra, a. s.

Karel Havlíček, předseda AMSP ČR, na závěr uvádí: „Pouštíme se do jedné z nejnáročnějších aktivit v novodobé historii tuzemského podnikání. Naším cílem není nahodilá podpora, založená na rozdání grantů, ale vytvoření systémového přístupu k podpoře a vnímání významu řemesla jako takového. Sjednocujeme zájmy všech rozhodujících profesních spolků, nicméně to hlavní bude změnit zažité postupy úředníků, smýšlení politiků i pohled veřejnosti. Neděláme si iluze, že tak nastane za rok. Zaspali jsme jednu generaci a stejnou dobu bude trvat i náprava. Zahajujeme dlouhodobou kampaň, na konci které se řemeslo opět stane prestižní a respektovanou profesí.“

Zdroj: Střechy, fasády, izolace 1/2016


 

TIP: Portál www.vzdelavaniaprace.cz vám v tuto chvíli nabízí přes 48 000 volných míst a 4500 vzdělávacích kurzů. Zajímavou a perspektivní práci si můžete najít i mimo svůj stávající obor – stačí absolvovat zkoušku z profesní kvalifikace. Registrujte se zdarma a vydejte se s námi na cestu za lepší prací!